Over 1,378 active public notices online. 2,532 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

Town and Country Planning (Gen. Development Management Procedure) (Wales) Order 2012
Gwynedd County Council
Notice in effect from 11 January 2017 until 17 January 2017
Bangor

Adran Rheoleiddio Regulatory Department Pennaeth/Head - Dafydd Wyn Williams Deddf Gynllunio Gwlad a Thref 1990 Deddf Gynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) 1990 Gorchymyn (Trefn Rheolaeth Datblygu Cyffredinol) (Cymru) Cynllunio Gwlad a Thref 2012 Rhybudd dan Erthygl 12 Town and Country Planning Act 1990 Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) Act 1990 Town and Country Planning (Gen. Development Management Procedure) (Wales) Order 2012 Notice under Article 12 Rhoddir rhybudd drwy hyn bod cais/ceisiadau wedi’u cyfl wyno i Gyngor Gwynedd mewn perthynas â’r cynnig/ion canlynol Notice is hereby given that application/s have been submitted to Gwynedd Council in respect of the following proposal/s:- i) Cais Rhif/Application No: C16/1619/35/CR Gwaith trosi ardal storio i 4 ystafell wely / Conversion works to storage area to create 4 bedrooms George IV Hotel, 23-25, Stryd Fawr, Criccieth, Gwynedd, LL520BS Mae cais (i) yn ymwneud ag Adeilad Rhestredig o fewn Ardal Cadwraeth/ Application (i) is in respect of a Listed Building within a Conservation Area Gellir archwilio copi o’r cais/ceisiadau, cynlluniau a.y.y.b. yn y Gwasanaeth Cynllunio, Cyngor Gwynedd, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd, LL53 5AA drwy ffonio’r Gwasanaeth ar 01766 771000 i drefnu dyddiad ac amser cyfl eus; neu yn www.gwynedd.llyw.cymru Bydd hefyd ar gael i’w harchwilio drwy ddefnydd system Dilyn a Darganfod Gwynedd yn Llyfrgelloedd Gwynedd am gyfnod o 21 diwrnod o ymddangosiad y rhybudd hwn. Dylai unrhyw berson sy’n dymuno gwneud cynrychioliadau ynglyn â’r cais/ceisiadau, wneud hynny yn ysgrifenedig erbyn y dyddiad hwnnw at y Rheolwr Cynllunio i’r cyfeiriad uchod gan ddyfynnu rhif y cais perthnasol Copy/ies of the application/s, plans etc. may be inspected at the Planning Service, Gwynedd Council, Ffordd y Cob, Pwllheli, Gwynedd LL53 5AA by phoning the Service on 01766 771000 to arrange a convenient date and time; or at www.gwynedd.llyw.cymru They will also be available for inspection via Gwynedd’s Track &Trace system at Gwynedd Libraries for a period of 21 days from the appearance of this notice. Any person wishing to make representations regarding the proposal/s, should do so, in writing, by that date, to the Planning Manager, at the above address quoting the relevant application number. TM Ref: 225119507-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×