Over 156 active public notices online. 337 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS ORDER 2018
Cardiff Council
Notice in effect from 14 September 2018 until 19 September 2018
North Wales

GORCHYMYN CEFNFFORDD YR A55 (CYFFORDD 23 (LLANDDULAS) I GYFFORDD 22 (HEN GOLWYN), BWRDEISTREF SIROL CONWY) (GWAHARDDIADAU A CHYFYNGIADAU TRAFFIG DROS DRO) 2018 MAE GWEINIDOGION CYMRU wedi gwneud Gorchymyn o dan adran 14 o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984. Mae angen y Gorchymyn er mwyn gwneud gwaith ar gefnffordd yr A55, neu gerllaw iddi, rhwng Cyffordd 23 (Llanddulas) a Chyffordd 22 (Hen Golwyn), Conwy. Effaith y Gorchymyn fydd gwneud y canlynol dros dro: i) cau naill ai gerbytffordd tua’r gorllewin neu tua’r dwyrain y darn o gefnffordd yr A55 a bennir yn Atodlen 1 i’r Hysbysiad hwn. Bydd gwrthlif yn gweithredu yn lôn allanol pa gerbytffordd bynnag fydd yn aros ar agor i draffig; ii) gwahardd pob cerbyd, ac eithrio’r rheini a ddefnyddir ar gyfer y gwaith a chan y gwasanaethau brys, rhag mynd ar y darn o’r ffordd ymuno a bennir yn Atodlen 3 i’r Hysbysiad hwn. Disgrifir y llwybr arall yn yr Atodlen honno hefyd; iii) gosod terfyn cyflymder o naill ai 30 mya neu 40 mya ar y darn o’r gefnffordd a bennir yn Atodlen 4 i’r Hysbysiad hwn. (Disgwylir i’r terfyn cyflymder dros dro fod yn weithredol drwy gydol cyfnod para’r gwaith); iv) gosod terfyn cyflymder o 50 mya ar y darn o’r gefnffordd a bennir yn Atodlen 5 i’r Hysbysiad hwn. (Disgwylir i’r terfyn cyflymder dros dro fod yn weithredol drwy gydol cyfnod para’r gwaith); v) gwahardd pob cerbyd, ac eithrio’r cerbydau a ddefnyddir gan y gwasanaethau brys a cherbydau’r gwaith, rhag goddiweddyd ar y darnau o’r gefnffordd a bennir yn Atodlen 6 i’r Hysbysiad hwn; vi) gwahardd cerbydau dros 3.2 metr o led rhag mynd ar y darnau o’r gefnffordd a bennir yn Atodlen 7 i’r Hysbysiad hwn. Caiff cerbydau eu parcio a’u hebrwng drwy’r gwaith. Bydd amserau a diwrnodau yn amrywio fel y’u nodir gan y rheolaeth traffig. Disgwylir y bydd y cyfyngiadau a’r gwaharddiadau dros dro, y codir arwyddion priodol yn eu cylch, yn dod i rym am 00:01 o’r gloch ar 17 Medi 2018 ac yn parhau hyd 23:59 o’r gloch ar 18 Hydref 2018 neu hyd nes y caiff yr arwyddion traffig dros dro eu symud ymaith yn barhaol. Dim ond yn ystod y dyddiadau a bennir uchod y disgwylir i’r Gorchymyn fod yn weithredol. Er hynny, bydd yn parhau’n ddilys am gyfnod o 18 mis ar y mwyaf rhag ofn y bydd angen ailamserlennu’r gwaith neu wneud gwaith canlyniadol neu waith arall. Gellir gweld copi o’r Gorchymyn a’r Hysbysiad ar wefan Llywodraeth Cymru ar www.llyw.cymru (Detholer: Deddfwriaeth/ Is-ddeddfwriaeth/ Offerynnau Statudol Lleol/ Gorchmynion Traffig Dros Dro/ 2018). M D BURNELL Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru YR ATODLENNI ATODLEN 1 Gwrthlif Dros Dro Y darn o gefnffordd sy’n ymestyn o bwynt 200 o fetrau i’r gorllewin o ganolbwynt Cyffordd 23 (Llanddulas) hyd at bwynt 200 metr i’r dwyrain o Bont yr Enfys (Llanddulas). ATODLEN 2 Terfynau’r bylchau yn y llain ganol Y bwlch yn y llain ganol yn y man croesi gorllewinol sy’n ymestyn o bwynt 200 metr i’r dwyrain o Bont yr Enfys (Llanddulas) hyd at bwynt 400 metr i’r dwyrain o Bont yr Enfys (Llanddulas). Y bwlch yn y llain ganol yn y man croesi dwyreiniol sy’n ymestyn o bwynt 480 o fetrau i’r gorllewin o ganolbwynt Cyffordd 23 (Llanddulas) hyd at bwynt 330 o fetrau i’r gorllewin o ganolbwynt Cyffordd 23 (Llanddulas). ATODLEN 3 Gwahardd Cerbydau Dros Dro Y darn o’r ffordd ymuno tua’r gorllewin wrth Gyffordd 23 (Llanddulas) o’r gylchfan i’r A547 hyd at y pwynt y mae’n uno â phrif gerbytffordd yr A55. ATODLEN 4 Terfyn Cyflymder 30 mya neu 40 mya Dros Dro Y darn o gefnffordd sy’n ymestyn o ganolbwynt Cyffordd 21 (Bae Colwyn), hyd at ganolbwynt Cyffordd 23A (Pen-sarn). ATODLEN 5 Terfyn Cyflymder 50 mya Dros Dro Y darn o gefnffordd sy’n ymestyn o’r terfyn cyflymder 50/70 mya parhaol wrth Bont yr Enfys (Llanddulas) hyd at ganolbwynt Cyffordd 23A (Pen-sarn). ATODLEN 6 Gwahardd Goddiweddyd Y darn o gerbytffordd tua’r dwyrain y gefnffordd sy’n ymestyn o bwynt 150 o fetrau i’r dwyrain o ddiwedd y ffordd ymadael tua’r dwyrain wrth Gyffordd 22 (Hen Golwyn) am oddeutu 3.5 cilomedr hyd at drwyniad y ffordd ymadael tua’r dwyrain wrth Gyffordd 23 (Llanddulas). Y darn o gerbytffordd tua’r gorllewin y gefnffordd sy’n ymestyn o bwynt 150 o fetrau i’r gorllewin o’r gilfan tua’r gorllewin wrth Gyffordd 23 (Llanddulas) tua’r gorllewin am oddeutu 3.9 cilomedr. ATODLEN 7 Cyfyngu ar led cerbydau 3.2 metr neu’n lletach Y darn o gerbytffordd tua’r dwyrain y gefnffordd sy’n ymestyn o drwyniad y ffordd ymadael tua’r dwyrain wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy) hyd at ddiwedd y trwyniad yn y man y mae’r ffordd ymuno tua’r dwyrain yn ymuno â phrif gerbytffordd yr A55 wrth Gyffordd 23 (Llanddulas). Y darnau o’r ffyrdd ymuno tua’r dwyrain wrth Gyffordd 17 (Morfa Conwy), Cyffordd 18 (Cyffordd Llandudno), Cyffordd 19 (Llandudno), Cyffordd 20 (Brompton Avenue), Cyffordd 21 (Bae Colwyn) a Chyffordd 22 (Hen Golwyn). Y darn o gerbytffordd tua’r gorllewin y gefnffordd sy’n ymestyn o drwyniad dechrau’r gilfan tua’r gorllewin oddi ar y gerbytffordd tua’r gorllewin i’r dwyrain o Gyffordd 24 (Abergele) hyd at y man y mae’r ffordd ymuno tua’r gorllewin yn uno â’r brif gerbytffordd tua’r gorllewin wrth Gyffordd 22 (Hen Golwyn). Y darnau o’r ffyrdd ymuno tua’r gorllewin wrth Gyffordd 24 (Abergele) a Chyffordd 23a (Pen-sarn). THE A55 TRUNK ROAD (JUNCTION 23 (LLANDDULAS) TO JUNCTION 22 (OLD COLWYN) CONWY COUNTY BOROUGH) (TEMPORARY TRAFFIC PROHIBITIONS AND RESTRICTIONS) ORDER 2018 THE WELSH MINISTERS have made an Order under section 14 of the Road Traffic Regulation Act 1984, which is necessary to undertake works on or near the A55 trunk road between Junction 23 (Llanddulas) and Junction 22 (Old Colwyn), Conwy. The effect of the Order will be to temporarily: i) close either the westbound or eastbound carriageway of the length of the A55 trunk road specified in Schedule 1 to this Notice. Contra-flow will operate in the offside lane of whichever carriageway remains open to traffic; ii) prohibit all vehicles, other than vehicles being used for the works and the emergency services, from proceeding on the length of the slip road specified in Schedule 3 to this Notice. The alternative route is also described in that Schedule; iii) impose either a 30 or 40 mph speed limit on the length of the trunk road specified in Schedule 4 to this Notice. (The temporary speed limit is likely to be in place for the duration of the works); iv) impose a 50 mph speed limit on the length of the trunk road specified in Schedule 5 to this Notice. (The temporary speed limit is likely to be in place for the duration of the works); v) prohibit all vehicles, with exemption for emergency and works vehicles, from overtaking in the lengths of the trunk road specified in Schedule 6 to this Notice; vi) prohibit vehicles over 3.2 metres wide from proceeding on the lengths of the trunk road specified in Schedule 7 to this Notice. Vehicles will be parked up and escorted through the works. Times and dates will vary as indicated by traffic management. The prohibitions and restrictions, which will be signed accordingly, are expected to operate intermittently from 00:01 hours on 17 September 2018 and remain until 23:59 hours on 18 October 2018 or until the temporary traffic signs are permanently removed. Although the Order is only expected to operate during the dates specified above it will remain valid for a maximum period of 18 months, as a contingency, should the work need to be rescheduled or consequential or other work is required. A copy of the Order and Notice can be viewed on the Welsh Government’s website at www.gov.wales (Select: Legislation/ Subordinate Legislation/ Local Statutory Instruments/ Temporary Traffic Orders/ 2018). M D BURNELL Transport, Welsh Government SCHEDULES SCHEDULE 1 Temporary Contraflow The length of the trunk road that extends from a point 200 metres west of the centre-point of Junction 23 (Llanddulas) to a point 200 metres east of Rainbow Bridge (Llanddulas). SCHEDULE 2 Limits of the central reserve gaps The gap in the central reservation on the western crossover that extends from a point 200 metres east of Rainbow Bridge (Llanddulas) to a point 400 metres east of Rainbow Bridge (Llanddulas). The gap in the central reservation on the eastern crossover that extends from a point 480 metres west of the centre-point of Junction 23 (Llanddulas) to a point 330 metres west of the centre-point of Junction 23 (Llanddulas). SCHEDULE 3 Temporary Prohibition of vehicles The length of the westbound entry slip road at Junction 23 (Llanddulas) from the roundabout with the A547 to the point it merges with the main A55 carriageway. SCHEDULE 4 Temporary 30 or 40 mph speed limit The length of the trunk road that extends from the centre-point of Junction 21 (Colwyn Bay), to the centre-point of Junction 23A (Pensarn). SCHEDULE 5 Temporary 50 mph speed limit The length of the trunk road that extends from the permanent 50/70 mph speed restriction at Rainbow Bridge (Llanddulas) to the centre-point of Junction 23A (Pensarn). SCHEDULE 6 Prohibition of Overtaking The length of the eastbound carriageway of the trunk road that extends from a point 150 metres east of the end of the eastbound exit slip road at Junction 22 (Old Colwyn) for approximately 3.5 kilometres to the nosing of the eastbound exit slip road at Junction 23 (Llanddulas). The length of the westbound carriageway of the trunk road that extends from a point 150 metres west of the westbound layby at Junction 23 (Llanddulas) westwards for approximately 3.9 kilometres. SCHEDULE 7 Vehicle width restriction 3.2 metres and over The length of the eastbound carriageway of the trunk road that extends from the nosing of the eastbound exit slip road at Junction 17 (Conwy Morfa) to the end of the nosing where the eastbound on slip road joins the main A55 carriageway at Junction 23 (Llanddulas). The lengths of the eastbound entry slip roads at Junction 17 (Conwy Morfa), Junction 18 (Llandudno Junction), Junction 19 (Llandudno), Junction 20 (Brompton Avenue), Junction 21 (Colwyn Bay) and Junction 22 (Old Colwyn). The length of the westbound carriageway of the trunk road that extends from the nosing of the start of the westbound layby from the westbound carriageway east of Junction 24 (Abergele) to where the westbound onslip road merges with the main westbound carriageway at Junction 22 (Old Colwyn). The lengths of the westbound entry slip roads at Junction 24 (Abergele) and Junction 23a (Pensarn Gellir cael copi o’r Hysbysiad hwn mewn print brasach gan Y Gangen Orchmynion, Trafnidiaeth, Llywodraeth Cymru, Parc Cathays, Caerdydd CF10 3NQ. A copy of this Notice in larger print can be obtained from Orders Branch, Transport, Welsh Government, Cathays Park, Cardiff CF10 3NQ. TM Ref: 225543644-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×