Over 156 active public notices online. 337 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

Planning Acts: Notice of Applications
Conwy County Borough Council
Notice in effect from 12 September 2018 until 18 September 2018
Conwy

Deddfau Cynllunio: Rhybudd Ceisiadau Mae’r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau canlynol ar gyfer Can iatad Adeilad Rhestredig (L), Caniatad Ardal Gadwraeth (C) neu geisiadau cynllunio ar gyfer datblygiadau mawr a/neu allent wyro oddi wrth y Cynllun Datblygu (D) neu sy’n effeithio hawl Tramwy Cyhoeddus (PRW). Gellir eu harchwilio yn http://www.conwy.gov.uk/ cy/Resident/Planning -Bui Id ing-Control-and-Conservation/Plann ing-Applications/ Planning-Explorer.aspx Mae mynediad cyhoeddus i’r we ar gael yn Ilyfrgelloedd y Cyngor. Dylid anfon sylwadau ar cynllunioplanning@conwy.gov.uk neu i’r cyfeiriad post isod o fewn 21 diwrnod o ddyddiad y cyhoeddiad hwn. • 0/45515 Codi adeilad gweithgareddau newydd a Ilety ar y safle drwy ddatblygau gwesty 106 ystafell wely ac adleoli’r podiau Ilety presennol a fewn y safle. Mae gweithgareddau hamdden allanol ychwanegol megis Ilwybrau natur a beicio wedi’u cynllunio er mwyn gwella cynnig hamdden y safle - Surf Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE (D) • 0/45518 & 0/45519 Trawsnewid hen eglwys i annedd unigol a thrawsnewid a rhoi estyniad i hen lety gweinidog i ffurfio annedd ar wahan a holi waith cysylltiedig (Caniatad Adeilad Rhestredig) - Our Lady of the Rosary, Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6YU (ARh) • 0/45529 & 0/45530 Adeiladu tri thy teras 2 ystafell wely, tynnu storfa goed (Cydsyniad Adeilad Rhestredig) - Tan yr Allt Isaf, 41 Oxwich Road, Mochdre, Colwyn Bay, Conwy, LL28 5AG (ARh) --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Planning Acts: Notice of Applications The Council has received the following applications for Listed Building Consent (L), Conservation Area Consent (C) or planning applications for major developments and/or which may be a departure from the Development Plan (D) or which affects a public right of way (PRW). They can be inspected at http://www.conwy.gov.uk/ en/Resident/Planning-Building-Control-and-Conservation/Planning-Applications/ Planning-Explorer.aspx. Public internet access is available at the Council’s libraries. Representations should be sent to cynllunioplanning@conwy.gov.uk or to the postal address below within 21 days of the date of this publication. • 0/45515 Erection of a new activity building and on-site accommodation through the development of a 106 bedroom hotel and the relocation of the existing accommodation pods within the site. Additional external leisure activities such as nature trails and cycling trails are planned to enhance the leisure offer of the site - Surf Snowdonia, Conway Road, Dolgarrog, Conwy, LL32 8QE (D) • 0/45518 & 0/45519 Conversion of former church to a single dwelling and conversion and extension to former minister’s accommodation to form a separate dwelling and all associated works (Listed Building Consent) - Our Lady of the Rosary, Conwy Old Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6YU (L) • 0/45529 & 0/45530 Construction of three two-bedroom terrace houses, removal of log store (Listed Building Consent) - Tan yr Allt Isaf, 41 Oxwich Road, Mochdre, Colwyn Bay, Conwy, LL28 4AG (L) Civic Offices, Colwyn Bay, Conwy LL29 8AR TM Ref: 225543798-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×