Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012
Anglesey County Council
Notice in effect from 11 July 2018 until 17 July 2018
Llangefni

CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 HYSBYSIAB O DAN ERTHYGL 12(3) O GAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO Datblygiad bwriedig yn: 1) 30C350F/1/VAR - Storws Wen, Brynteg 2) 42C135F/VAR - Coch y Meiri, Wern y Wylan, Llanddona 3) 37C187A - Bryn Garth, Brynsiencyn Rhoddaf rybudd fod: 1) Mr Andy Cartwright 2) Mrs Libby Bricknell 3) Mr Steve Jones & Mrs Ffion Jones yn gwneud cais i GYNGOR SIR YNYS MôN am ganiatad cynllunio i: 1) Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) o ganiatâd cynllunio rhif 30C350X/VAR (Codi 16 o unedau gwyliau) er mwyn diwygio’r dyluniad yn 2) Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (11) (cynlluniau a gymeradwywyd) o ganiatâd cynllunio rhif 42C135C (Cais cynllunio hybrid: Cais amlinellol gyda’r holl wybodaeth o fynedfa, edrychiad, tirlunio, gosodiad a graddfa ar gyfer codi bloc stablau. Cais llawn ar gyfer gosod 4 pod gwyliau a man parcio) er mwyn diwygio dyluniad y podiau a gosodiad y maes parcio ynghyd a rhyddhau amod (09) (cynllun tirlunio) yn 3) Cais llawn ar gyfer codi annedd fforddiadwy, addasu’r fynedfa presennol yngyd a gosod system trin carthffosiaeth ar dir ger * Nid yw’r datblygiad arfaethedig yn cydymffurfio â darpariaethau’r cynllun datblygu sydd mewn grym yn yr ardal lle mae’r tir y ymwneir ag ef yn y cais * Byddai’r datblygiad arfaethedig yn effeithio ar hawl tramwy y mae Rhan 3 o Ddeddf Bywyd Gwyllt a Chefn Gwlad 1981 yn gynnwys iddi. Gall aelodau o’r cyhoedd archwilio copïau o’r canlynol: y cais; y cynlluniau; a dogfennau eraill a gyflwynwyd yn: Cyswllt Môn, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni, yn ystod unrhyw oriau rhesymol hyd at: 25/07/2018 Rhaid i unrhyw un sy’n dymuno gwneud sylwadau ynghylch y cais hwn ysgrifennu at yr Awdurdod Cynllunio Lleol yn: Swyddogaeth Gynllunio, Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni neu e-bostio cynllunio@ynysmon.gov.uk erbyn: 25/07/2018 Mae’r Awdurdod wedi cyflwyno siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio ac mae manylion ar gael yn y Gwasanaeth Cynllunio ar (01248) 752428 neu ar ein safle we. Dewi Francis Jones Prif Swyddog Cynllunio (ar ran Cyngor Sir Ynys Môn) dyddiad 11/07/2018 NOTICE UNDER ARTICLE 12(3) OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at: 1) 30C350F/1/VAR - Storws Wen, Brynteg 2) 42C135F/VAR - Coch y Meiri, Wern y Wylan, Llanddona 3) 37C187A - Bryn Garth, Brynsiencyn I give notice that: 1) Mr Andy Cartwright 2) Mrs Libby Bricknell 3) Mr Steve Jones & Mrs Ffion Jones is applying to the ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL for planning permission to: 1) Application under Section 73 for the variation of condition (02) of planning permission reference 30C350X/VAR (Erection of 16 holiday units) so as to allow amendments to the design at 2) Application under Section 73 for the variation of condition (11) (approved plans) of planning permission reference 42C135C (Hybrid application: Outline application with full details of access, appearance, landscaping, layout and scale for the erection of stable block. Full application for 4 holiday pods and car parking) so as to amend the design of the pods and the car parking layout and discharge condition (09) (landscaping scheme) at 3) Full application for the erection of an affordable dwelling, alterations to the existing access together with the installation of septic tank on land adjacent to * The proposed development does not accord with the provisions of the development plan in force in the area in which the land to which the application relates is situated * The proposed development would affect a right of way to which Part 3 of the Wildlife and Countryside Act 1981 applies. Members of the public may inspect copies of: the application; the plans; and other documents submitted with it at Contact Môn, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni, during all reasonable hours until: 25/07/2018 Anyone who wishes to make representations about this application must write to the Local Planning Authority at: Planning Function, Regulation and Economic Development Service, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni. or e-mail planning@anglesey.gov.uk by:25/07/2018 The Authority allows public speaking at the Planning Committee, details of which are available at the Planning Service on (01248) 752428 or on our website. Dewi Francis Jones Chief Planning Officer (on behalf of the Isle of Anglesey County Council) date 11/07/2018 TM Ref: 225497126-02
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×