Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012
Anglesey County Council
Notice in effect from 11 July 2018 until 17 July 2018
Llangefni

CYNGOR SIR YNYS MÔN GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL THE TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 RHYBUDD O DAN ERTHYGL 12(4) NEU (5) O GAIS AM GANIATÂD CYNLLUNIO Datblygiad bwriedig yn: 1) 48C79J - Chwarel Cae’r Glaw Quarry, Gwalchmai 2) 30C336F - Golden Sunset Caravan Park, Beach Road, Benllech Rhoddaf rybydd fod:- 1) Hogan Aggregates Ltd 2) Mr R Hewitt yn gwneud cais i GYNGOR SIR YNYS MÔN am ganiatad cynllunio i: 1) Cais llawn i ehangu’r chwarel bresennol a chysoni caniatadau cynllunio hanesyddol y safle yn 2) Cais llawn ar gyfer lleoli 24 carafán sefydlog at ddibenion gwyliau, yn cynnwys llain galed, ardal o ddecin wedi’i godi, creu ffordd fynediad fewnol a gwaith thirlunio cysylltiedig yn Gall aelodau o’r cyhoedd archwilio copiau o’r: cais; cynlluniau a dogfennau eraill a gyflwynwyd yn y cyfeiriad a nodir isod. Dylai unrhyw un sy’n dymuno cyflwyno sylwadau ynglyn a’r cais hwn ysgrifennu i’r Awdurdod Cynllunio Lleol yn: Swyddogaeth Gynllunio, Gwasanaeth Rheoleiddio a Datblygu Economaidd, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni. neu e-bostio cynllunio@ynysmon.gov.uk Erbyn: 25/07/2018 Dewi Francis Jones Prif Swyddog Cynllunio (ar ran Cyngor Sir Ynys Môn.) Mae’r Awdurdod wedi cyflwyno siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio ac mae manylion ar gael yn y Swyddogaeth Gynllunio ar (01248) 752428 neu ar ein safle we. NOTICE UNDER ARTICLE 12(4) OR (5) OF APPLICATION FOR PLANNING PERMISSION Proposed development at: 1) 48C79J - Chwarel Cae’r Glaw Quarry, Gwalchmai 2) 30C336F - Golden Sunset Caravan Park, Beach Road, Benllech I give notice that:- 1) Hogan Aggregates Ltd 2) Mr R Hewitt is applying to the ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL for planning permission to: 1) Full application to extend the existing quarry and consolidate historical planning permissions at 2) Full application for the siting of 24 static caravans used for holiday purposes, incorporating hardstanding and raised decking areas, creation of internal access road and associated landscaping works at Members of the public may inspect copies of: the application; the plans and other documents submitted with it at the address below. Anyone who wishes to make representations about this application should write to the Local Planning Authority at: Planning Function, Regulation and Economic Development Service, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni. or e-mail planning@anglesey.gov.uk By: 25/07/2018 Dewi Francis Jones Chief Planning Officer (on behalf of the Isle of Anglesey County Council) The Authority allows public speaking at the Planning Committee, details of which are available at the Planning Function on (01248) 752428 or on our website. TM Ref: 225497126-04
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×