Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
Anglesey County Council
Notice in effect from 11 July 2018 until 17 July 2018
Llangefni

CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 Mae’r cais/ceisiadau canlynol yn ymwneud ag Y Rheolau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012. Sylwadau erbyn: 01/08/2018 The following application(s) relates to the Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012. Observations by: 01/08/2018 CYFEIRNOD/REFERENCE LLEOLIAD/ LOCATION 1) 35C210C/LB - Plas Newydd, Llangoed 2) 19C1224 - Flat A, 50/52 Market Street, Caergybi/Holyhead 3) 12LPA1003F/FR/C C - Bowling Green, Biwmaris / Beaumaris 4) 20C333/ECON - Capel Bethlehem, Bae Cemaes Bay DATBLYGIAD ARFAETHEDIG 1) Caniatâd Adeilad Rhestredig ar gyfer altro ac ehangu’r anedd presennol yn 2) Cais llawn ar gyfer gosod ffliw gytbwys ar 3) Cais llawn ar gyfer ail gam y gwaith lliniaru llifogydd sy’n cynnwys gosod dwy beipen yn 4) Cais llawn i drosi’r Capel presennol i fod yn fwyty ynghyd ag adleoli’r annedd presennol a chodi canolfan dreftadaeth, sinema a dwy uned adwerthu yn PROPOSED DEVELOPMENT 1) Listed Building Consent for alterations and extensions to the existing dwelling at 2) Full application for the installation of a balanced flue on 3) Full application for the second phase of flood alleviation comprising of the installation of two pipes of 4) Full application for the conversion of existing Chapel into restaurant together with relocation of existing dwelling and erection of heritage centre, cinema and two retail units at Bydd y dogfennau ynglyn a’r cais/ceisiadau yma ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau gwaith. Rhaid cyflwyno gwrthwynebiad/sylwadau ysgrifenedig erbyn y dyddiad a ddangosir i: Swyddogaeth Gynllunio, Cyngor Sir Ynys Mon, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL77 7TW. cynllunio@ynysmon.gov.uk Documents relating to this application(s) may be inspected during normal office hours. Written objections/representations to be made by the date indicated to: Planning Function, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni LL77 7TW. planning@anglesey.gov.uk Mae’r Awdurdod wedi cyflwyno siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio ac mae manylion ar gael ar ein safle we. The Authority allows public speaking at the Planning Committee, details of which are available on our website. TM Ref: 225497126-05
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×