Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990
Anglesey County Council
Notice in effect from 11 July 2018 until 25 July 2018
Llangefni

CYNGOR SIR YNYS MÔN DEDDF CYNLLUNIO (ADEILADAU RHESTREDIG AC ARDALOEDD CADWRAETH) 1990 ISLE OF ANGLESEY COUNTY COUNCIL PLANNING (LISTED BUILDINGS AND CONSERVATION AREAS) ACT 1990 Mae’r cais/ceisiadau canlynol yn ymwneud ag Y Rheolau Cynllunio (Adeiladau Rhestredig ac Ardaloedd Cadwraeth) (Cymru) 2012 ac yn effeithio ar leoliad Adeilad Rhestredig. Sylwadau erbyn: 01/08/2018 The following application(s) relates to the Planning (Listed Buildings and Conservation Areas) (Wales) Regulations 2012 and affects the setting of a Listed Building. Observations by: 01/08/2018 CYFEIRNOD/ REFERENCE LLEOLIAD/ LOCATION 1) 37C187A - Bryn Garth, Brynsiencyn 2) 31C432C - Plas Britannia, Llanfairpwll 3) 26C129C/VAR - Clwb Hwylio Traeth Coch/Red Wharf Bay Sailing Club, Marianglas 4) 33C38F - 1-4 Bryn Sunsur Unedau diwydiannol/Industri al Units, Lon y Graig, Gaerwen 5) 33C321 - Bryn Sunsur & No.1 Bryn Sunsur, Lon y Graig, Gaerwen 6) 12LPA1003F/FR/C C - Bowling Green, Biwmaris / Beaumaris 7) 11C110U - Bwthyn Dysw, Madyn Dysw, Amlwch 8) 39C291H/1 - Dylan’s Restaurant, St Georges Road, Menai Bridge 9) 36C348H - Cefn Llwyn, Bethel, Bodorgan DATBLYGIAD ARFAETHEDIG 1) Cais llawn ar gyfer codi annedd fforddiadwy, addasu’r fynedfa presennol yngyd a gosod system trin carthffosiaeth ar dir ger 2) Cais llawn i godi 5 uned gwyliau sydd yn cynnwys balconiau ynghyd a gosod paced trin carthffosiaeth ar dir yn 3) Cais o dan Adran 73 i ddiwygio amod (02) (Cynlluniau a gymeradwywyd) o ganiatâd cynllunio rhif 26C129/FR (Dymchwel y clwb hwylio presennol ynghyd a codi clwb hwylio newydd) fel y gellir dymchwel yr adeilad storio cychod presennol a chodi adeilad storio cychod annibynnol ac altro’r decin yn 4) Cais llawn ar gyfer newid defnydd o Ddosbarth B7 (Storio a halltu crwyn anifeiliaid) i Ddosbarth B8 (Storio a dosbarthu) ynghyd â gosod cownter masnachu/ gwerthu a gwneud gwaith altro mewnol yn 5) Cais llawn i ddymchwel un annedd bâr, codi annedd annibynnol yn ei lle ynghyd ag altro ac ehangu’r annedd a gadwyd yn 6) Cais llawn ar gyfer ail gam y gwaith lliniaru llifogydd sy’n cynnwys gosod dwy beipen yn 7) Cais amlinellol ar gyfer codi annedd sydd yn cynnwys manylion llawn am yr mynedfa ar dir yn 8) Cais llawn ar gyfer newid defnydd uned adwerthu (A1) yn siop ‘delicatessen’ a Bar Caffi (A3) er mwyn ymestyn y bwyty presennol cyfagos ynghyd ag arwyddion cysylltiedig yn 9) Cais llawn ar gyfer codi garej i tri cerbydau ar PROPOSED DEVELOPMENT 1) Full application for the erection of an affordable dwelling, alterations to the existing access together with the installation of septic tank on land adjacent to 2) Full application for the erection of 5 holiday lodges which include balconies together with the installation of a package treatment plant on land at 3) Application under Section 73 for the variation of condition (02)(Approved Plans) of planning permission reference 26C129/FR (Demolition of the existing sailing club together with erection of new sailing club) so as to allow demolition of existing Bosun’s Locker together with the erection of a detached Bosun’s Locker and alterations to decking area at 4) Full application for change of use from Class B7 (Animal skin storage and salting) to Class B8 (Storage and distribution) together with installation of ancillary trade/ retail counter and internal alterations at 5) Full application for demolition of one semi-detached dwelling, the erection of a replacement detached dwelling together with alterations and extensions to retained dwelling at 6) Full application for the second phase of flood alleviation comprising of the installation of two pipes of 7) Outline application for the erection of a dwelling together with full details of the vehicular access on land at 8) Full application for the change of use of a retail unit (A1) in to a delicatessen shop and Cafe Bar (A3) in order to extend the existing adjoining restaurant along with associated signage at 9) Full application for the erection of a triple garage at Bydd y dogfennau ynglyn a’r cais/ceisiadau yma ar gael i’w harchwilio yn ystod oriau gwaith. Rhaid cyflwyno gwrthwynebiad/ sylwadau ysgrifenedig erbyn y dyddiad a ddangosir i: Swyddogaeth Gynllunio, Cyngor Sir Ynys Môn, Swyddfeydd y Cyngor, Llangefni LL77 7TW. cynllunio@ynysmon.gov.uk Documents relating to this application(s) may be inspected during normal office hours. Written objections/representations to be made by the date indicated to: Planning Function, Isle of Anglesey County Council, Council Offices, Llangefni LL77 7TW. planning@anglesey.gov.uk Mae’r Awdurdod wedi cyflwyno siarad cyhoeddus yn y Pwyllgor Cynllunio ac mae manylion ar gael ar ein safle we. The Authority allows public speaking at the Planning Committee, details of which are available on our website. TM Ref: 225497126-03
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×