Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC ORDER 2018
Gwynedd County Council
Notice in effect from 11 July 2018 until 17 July 2018
Gwynedd

DEDDF RHEOLI TRAFNIDIAETH FFYRDD 1984 ADRAN 14(1) FEL Y’I DIWYGIWYD GAN DDEDDF TRAFNIDIAETH FFYRDD (CYFYNGIADAU DROS DRO) 1991 GORCHYMYN CYNGOR GWYNEDD (CAU’R FFORDD A4971 DROS Y GROESFAN REILFFORDD, PORTHMADOG) (GWAHARDDIAD TRAFNIDIAETH TRWODD DROS DRO) 2018 RHODDIR DRWY HYN RYBUDD fod Cyngor Gwynedd yn bwriadu dim llai na saith niwrnod ar ôl dyddiad y rhybudd hwn wneud Gorchymyn fydd yn gwahardd unrhyw berson rhag peri i unrhyw gerbyd fynd mewn unrhyw gyfeiriad ar hyd y darn hwnnw o’r ffordd yr A4971 Stryd Fawr, Porthmadog am bellter o 50 metr dros y groesfan reilffordd. Mae angen y Gorchymyn ar sail iechyd a diogelwch yn ystod cyfnod ail osod arwynebedd ar y groesfan reilffordd. Y ffordd arall yw teithio ymlaen o’r caead ar hyd yr A4971 mewn cyfeiriad deheuol hyd at y cylchfan. Yn y gylchfan cymryd yr ail fynediad a theithio ar hyd yr A497 mewn cyfeiriad de dwyreiniol dros Y Cob ac yna gogledd dwyreiniol hyd at gylchfan Minffordd. Yn y gylchfan cymryd y mynediad cyntaf a theithio ar hyd yr A487 mewn cyfeiriad gogledd gorllewinol hyd at gylchfan Porthmadog. Yn y gylchfan cymryd y mynediad cyntaf a theithio ar hyd yr A4971 hyd at y caead ac i’r gwrthwyneb i drafnidiaeth sydd yn teithio o’r cyfeiriad arall. Daw’r Gorchymyn i rym ar y 4ydd o Awst, 2018 a bydd yn parhau mewn grym am gyfnod na fydd hwy na 3 mis neu hyd nes y cwblheir y gwaith y bwriedir ei wneud ar y ffordd, pa un bynnag fyddo gyntaf. Ar hyn o bryd disgwylir y bydd y gwaith yn cael ei gyflawni mewn dwy ran, rhwng 11.30 yh ar y 4ydd o Awst hyd at 7.00 yb ar y 5ed o Awst 2018 ac yna rhwng 11.30 yh ar y 18fed o Awst hyd at 7.00 yb ar y 19fed o Awst 2018. DYDDIEDIG: 11eg o Orffennaf, 2018 ……………………………… Iwan G. D. Evans LLB(Anrh) PGCert Dip.L.G. Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol Swyddfa’r Cyngor, Stryd y Jêl, CAERNARFON, Gwynedd. Am fwy o wybodaeth yngl??n â’r cau ffoniwch yr Ymgeisydd – Network Rail ar 03700500792 Am fwy o wybodaeth yngly^n â’r Gorchymyn ffoniwch y Gwasanaeth Trafnidiaeth a Chefn Gwlad ar (01286) 679437. (CAT-3312 GT) ROAD TRAFFIC REGULATION ACT 1984 SECTION 14(1) AS AMENDED BY THE ROAD TRAFFIC (TEMPORARY RESTRICTIONS) ACT 1991 THE GWYNEDD COUNCIL (CLOSURE OF THE A4971 ACROSS THE RAILWAY CROSSING PORTHMADOG) (TEMPORARY PROHIBITION OF THROUGH TRAFFIC) ORDER 2018 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Gwynedd Council intend not less than seven days from the date hereof to make an Order, the effect of which will be to prohibit any person from causing any vehicle to proceed in either direction along that length of the A4971 High Street, Porthmadog for a distance of 50 metres across the railway crossing. The Order is necessary on health and safety grounds during the resurfacing of the railway crossing. The alternative route is to travel along the A4971 from the closure in a southerly direction to the roundabout. At the roundabout take the second exit and travel along the A497 in a south easterly direction over The Cob and then in a north easterly direction to the roundabout at Minffordd. At the roundabout take the first exit and travel along the A487 in a north westerly direction to the roundabout at Porthmadog. At the roundabout take the first exit and travel along the A4971 to the closure and vice versa to traffic traveling in the opposite direction. The Order comes into effect on the 4th August, 2018 and will continue in force for a period not exceeding three months or until the work which it is proposed to carry out on the road is completed, whichever is the earlier. At this stage it is anticipated that the work will be completed in two stages, between 11.30pm on the 4th August until 7.00am on the 5th August, 2018 and between 11.30pm on the 18th August until 7.00am on the 19th August, 2018. DATED: 11th July, 2018 ……………………………… Iwan G. D. Evans LLB(Hons) PGCert Dip.L.G. Head of Legal Services Council Offices, Shirehall Street, CAERNARFON, Gwynedd. For further information regarding the closure please telephone the Applicant - Network Rail on 03700500792 For further information regarding the Order please telephone the Transportation and Countryside Service on (01286) 679437. (CAT-3312 GT) TM Ref: 225497478-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×