Over 102 active public notices online. 157 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

Rhybudd o Geisiadau / Notice of Applications
Conwy County Borough Council
Notice in effect from 13 June 2018 until 19 June 2018
Conwy

Deddfau Cynllunio: Rhybudd o Geisiadau Mae’r Cyngor wedi derbyn y ceisiadau a ganlyn am Ganiatad Adeilad Rhestredig (ARh), Caniatad Ardal Gadwraeth (C), a chaniatad cynllunio am ddatblygiadau sylweddol gan gynwys rhai sydd yn groes i’r Cynllun Datblygu (D), sydd yn effeithio ar gyffiniau Adeilad Rhestredig (SA) a Heneb (H), sy’n effeithio ar lwybr cyhoeddus neu’n agos ato (LC), neu gymeriad/gwedd Ardal Gadwraeth (AC), codi mastiau radio datblygiadau a telegyfathrebu (T). Gellir archwilio’r ceisiadau yn ystod oriau gwaith arferol yn y Cyfeiriad uchod. Dylai unrhyw sylwadau ysgrifenedig gyrraedd yno o fewn 21 diwrnod. • 0/45045 Cynnig i osod 5 caban gwersylla a datblygiad cysylltiedig - Tir a Cefn Ffynnon, Bryn Aber, Pandy Tudur, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8UN (D) •0/45210 Trawsnewid hen ysgol yn 10 uned o dai arbenigol ynghyd a thrawsnewid adeilad dosbarth presennol yn uned preswyl, codi 16 uned preswyl, newidiadau i’r fynedfa bresennol, creu ffordd ystad fewnol, darparu tirlunio cysylltiedig, a dymchwel strwythurau ac adeiladau ategol (Cydsyniad Adeilad Rhestredig) - Ysgol Maelgwn, Broad Street, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9HG (ARh) • 0/45211 & 0/45212 Tynnu amod rhif 3 o gydsyniad adeilad rhestredig 0/42685 (Estyniad i ystafell wely ar y llawr gwaelod yn y cefn i gynnwys dymchwel estyniad ystafell wely unllawr presennol (Cydsyniad Adeilad Rhestredig) - Pebble House Hotel, 7 Craig y Don Parade, The Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG (ARh) • 0/45218 Newid defnydd arfaethedig o hen gartref gofal preswyl yr awdurdod lleol i annedd sengl - Bron Haul, Fernbrook Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6DE (AC) • 0/45223 Amrywiad ar amod rhif 1 caniatad cynllunio 0/38774 (Newid defnydd tir o dir saethu blaenorol i barc cabannau gwyliau (ar gyfer 10 o gabannau gwyliau pren) ynghyd a newidiadau ac estyniad i’r clwb blaenorol, annedd y rheolwyr a chodi adeilad cynnal a chadw) caniatau estyniad i ddyddiad dechrau - The Old Shooting Ground, Cae Carreg, Trofarth, Abergele, Conwy, LL22 8BG (D) ------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------ Planning Acts: Notice of Applications The Council has received the following applications for Listed Building Consent (L), Conservation Area Consent (C) and planning permission for major developments including those which may be a departure from the Development Plan (D), affect the setting of a Listed Building (SL) and Ancient Monument (AM), affects or lies close to a public footpath (PF) or the character or appearance of a Conservation Area (CC), erection of radio masts and telecommunications developments (T). They can be inspected during normal office hours at the address below to which any representations should be forwarded within 21 days. • 0/45045 Proposed siting of 5 no. camping cabins and associated development - Land at Cefn Ffynnon, Bryn Aber, Pandy Tudur, Llangernyw, Abergele, Conwy, LL22 8UN (D) • 0/45210 Conversion of former school into 10 specialist housing units together with the conversion of existing classroom building to a residential unit, the erection of 16 residential units, alterations to the existing access, creation of internal estate road, parking, provision of associated landscaping and demolition of ancillary structures and buildings (Listed Building Consent) - Ysgol Maelgwn, Broad Street, Llandudno Junction, Conwy, LL31 9HG (L) • 0/45211 & 0/45212 Removal of condition no. 3 of listed building consent 0/42685 (Rear ground floor bedroom extension to include demolition of existing single storey bedroom extension (Listed Building Consent) - Pebble House Hotel, 7 Craig y Don Parade, The Parade, Craig y Don, Llandudno, Conwy, LL30 1BG (L) • 0/45218 Proposed change of use of former local authority residential care home to a single dwelling - Bron Haul, Fernbrook Road, Penmaenmawr, Conwy, LL34 6DE (CC) • 0/45223 Variation of condition no. 1 of planning consent 0/38774 (Change of use of land from former shooting ground to chalet park (for the siting of 10 no. timber chalets) together with alterations and extension to the former club house to managers dwelling and the erection of a maintenance building) to allow for extension of commencement date - The Old Shooting Ground, Cae Carreg, Trofarth, Abergele, Conwy, LL22 8BG (D) Civic Offices, Colwyn Bay, Conwy LL29 8AR TM Ref: 225473820-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

01227 907972

publicnoticesteam@reachplc.com

×