Over 437 active public notices online. 1,466 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

COMPULSORY PURCHASE ORDER 2017
Rhondda Cynon Taf County Borough Council 
Notice in effect from 11 August 2017 until 25 August 2017
Cynon Valley

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF (FFORDD GYSWLLT AR DRAWS Y CWM YN ABERPENNAR) GORCHYMYN PRYNU GORFODOL 2017 PRYNU GORFODOL O DIR A HAWLIAU NEWYDD YN ABERPENNAR Hysbysir drwy hyn fod Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf wedi gwneud Gochymyn Prynu Gorfodol 2017 (Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar) Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf o dan adrannau 239, 240, 246, 250 a 260 o Ddeddf Priffyrdd 1980. Mae’r Cyngor ar fin cyflwyno’r gorchymyn hwn i Weinidogion Llywodraeth Cymru i’w gadarnhau, a phan gaiff y gorchymyn ei wneud, bydd yn awdurdodi Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf i brynu’n orfodol y tir a’r hawliau newydd a ddisgrifir isod at ddibenion adeiladu’r Ffordd Gyswllt ar draws y Cwm yn Aberpennar. Gellir gweld copi o’r gorchymyn a’r map sy’n cyd-fynd ag ef ar bob adeg resymol yn Llyfrgell Aberpennar, Knight Street, Aberpennar CF45 3EY ac yn swyddfeydd Cyngor Bwrdeistref Sirol Rhondda Cynon Taf, Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach CF40 2XX. Rhaid anfon unrhyw wrthwynebiad i’r gorchymyn yn ysgrifenedig i Arolygiaeth Cynllunio Cynulliad Cenedlaethol Cymru, Adeiladau’r Goron, Parc Cathays CF10 3NQ cyn 7fed Medi 2017 gan roi teitl y Gorchymyn, y rhesymau dros y gwrthwynebiad ynghyd â chyfeiriad y gwrthwynebydd a manylion ei fuddiannau yn y tir. DISGRIFIAD O’R TIR A’R HAWLIAU NEWYDD Noder: Caiff y tir a gaiff ei drafod ym mhob eitem isod ei nodi ar y map y mae’r gorchymyn yn cyfeirio ato, a hynny drwy’r rhif neu’r rhifau sydd wedi’u nodi yn erbyn yr isod. Rhif ar y map - Hyd a lled, disgrifiad a lleoliad y tir 1. - Pob buddiant yn y 164 metr sgwâr sy’n llwybr troed, ymyl a phrysgdir ar gornel Bailey Street a Miskin Road a’r tir sy’n rhedeg ar hyd gollewin Miskin Road i gyfeiriad y de. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 1A. - Yr hawl yn erbyn pob buddiant i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw argloddiau a wal gynhaliol dros 211 metr sgwâr o ymyl a phrysgdir ar gornel Bailey Street a Miskin Road a’r tir sy’n rhedeg ar hyd gollewin Miskin Road i gyfeiriad y de. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 2. - Pob buddiant yn y 145 metr sgwâr sy’n ardal o brysgdir cyfagos a dwy garej i’r gorllewin o Miskin Road ac ochr ddwyreiniol Miskin Terrace, gyferbyn â 10 Miskin Terrace. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 2A. - Yr hawl i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw argloddiau a wal gynhaliol dros 89 metr sgwâr sy’n ardal o brysgdir cyfagos ac ochr ddwyreiniol Miskin Terrace, gyferbyn â 10 Miskin Terrace. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 3. - Pob buddiant yn y 64 metr sgwâr sy’n cynnwys dwy garej i’r dwyrain o Miskin Road ac i ogledd-ddwyrain 5 Miskin Terrace CF45 3UD. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 4. - Pob buddiant yn y 129 metr sgwâr sy’n ymyl ac yn arglawdd ar ochr orllewinol Miskin Road ar ddwyrain Miskin Terrace, gyferbyn â 3, 4 a 5 Miskin terrace. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 5. - Pob buddiant yn y 23 metr sgwâr sy’n rhan o ardd ffrynt 2 Miskin Terrace CF45 3UD. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 5A. - Yr hawl i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw argloddiau a wal gynhaliol dros 32 metr sgwâr o ran o ardd ffrynt 2 Miskin Terrace CF45 3UD. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 6. - Pob buddiant yn y 32 metr sgwâr sy’n rhan o ardd ffrynt 1 Miskin Terrace CF45 3UD. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 6A. - Yr hawl i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw argloddiau a wal gynhaliol dros 33 metr sgwâr o ran o ardd ffrynt 1 Miskin Terrace CF45 3UD. Mae hyn oll yn y Meisgyn, Aberpennar. 7. - Pob buddiant yn y 412 metr sgwâr sy’n rhan o brysgdir a choetir i’r de o 1 Miskin Terrace ac sy’n rhedeg i’r gorllewin o Miskin Road i gyfeiriad y de am tua 102 metr. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 7A. - Yr hawl yn erbyn pob buddiant i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw argloddiau a wal gynhaliol dros y 278 metr sgwâr sy’n rhan o brysgdir a choetir i’r de o 1 Miskin Terrace ac sy’n rhedeg i’r gorllewin o Miskin Road i gyfeririad y de am tua 72 metr. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 8. - Pob buddiant yn y 315 metr sgwâr sy’n rhan o arglawdd rheilffordd a choetir i’r gorllewin o Abercynon hyd at linell rheilffordd Aberdâr ar ochr ddwyreiniol Miskin Road, a’r eiddo sydd wedi’i ddymchwel (Ty Cynon gynt). Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 8A. - gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw pont a waliau cynhaliol dros 1205 metr sgwâr yn rhan o’r rheilffordd rhwng Abercynon ac Aberdâr, rhan o arglawdd gorllewinol yr Afon Cynon a rhan o arglawdd gorllewinol a choetir y rheilffordd, sydd i’r dwyrain o Miskin Road, i’r gogledd-ddwyrain o’r eiddo sydd wedi’i ddymchwel (Ty Cynon gy 9. - Pob buddiant yn y 313 metr sgwâr o brysgdir a choetir i’r gogledd o’r eiddo sydd wedi’i ddymchwel (Ty Cynon gynt), Miskin Road, sydd wedi’i leoli rhwng dwyrain Miskin Road ac arglawdd gorllewinol y rheilffordd. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 10. - nt yn y 2288 metr sgwâr sy’n rhan o brysgdir a choetir i’r dwyrain o’r Afon Cynon, ar dde-orllewin y gyffordd â Cardiff Road a 10A. - Yr hawl yn erbyn pob buddiant i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw pont, lôn danffordd a waliau cynhaliol dros 199 metr sgwâr sy’n rhan o brysgdir a choetir ar ochr ddwyreiniol yr Afon Cynon, i dde-orllewin y gyffordd â Cardiff Road a ffordd fynediad Cwm Cynon. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 10B. - Yr hawl yn erbyn pob buddiant i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw pont, lôn danffordd a waliau cynhaliol dros 222 metr sgwâr sy’n rhan o brysgdir a choetir ar ochr ddwyreiniol yr Afon Cynon, i dde-orllewin y gyffordd â Cardiff Road a ffordd fynediad Cwm Cynon. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 11. - Yr hawl i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw wal gynhaliol ar y 42 metr sgwâr o brysgdir a choetir sydd i’r gogledd o Eglwys Gristadelffaidd Aberpennar, Glyngwyn Street, sy’n rhedeg i’r gogledd am tua 11 metr ar ochr orllewinol Miskin Road. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 12. - Pob buddiant yn yr 829 metr sgwâr o eiddo sydd wedi’i ddymchwel (Ty Cynon gynt) ar ochr ogleddol Rhif 1 Miskin Cottages, holl adeilad a gardd Rhif 1 Miskin Cottages a holl adeilad a gardd Rhif 2 Miskin Cottages. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 13. - Pob buddiant yn y 31 metr sgwâr, sef safle llawn yr hen siop sydd wedi’i dymchwel i’r de o Cynon View. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 14. - Pob buddiant yn y 943 metr sgwâr sef yr holl garej, y cwt a’r tir caled, yn ogystal â rhan o’r prysgdir a’r arglawdd i’r dwyrain o gyffordd Miskin Roed â Penrhiwceiber Road. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 15. - Pob buddiant yn y 46 metr sgwâr o brysgdir ac arglawdd i’r dwyrain o Lwybr B4275 Penrhiwceiber Road, gyferbyn â thai Rhif 228 hyd at 232, Penrhiwceiber Road. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 15A. - Yr hawl i gael mynediad i’r ardal er mwyn adeiladu a chynnal a chadw wal gynhaliol dros 87 metr sgwâr o brysgdir, arglawdd a glan y nant i’r dwyrain o Lwybr B4275 Penrhiwceiber Road, gyferbyn â thai Rhif 228 hyd at 232, Penrhiwceiber Road. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. 16. - Pob buddiant yn y 4 metr sgwâr, sef yr holl gwt ar Miskin Road, sydd i’r de o Rif 2 Miskin Cottages. Mae hyn oll ym mhentref Meisgyn, Aberpennar. Dyddiad 17eg Awst 2017 Christopher B. Jones Cyfarwyddwr y Gwasanaethau Cyfreithiol a Llywodraethol Y Pafiliynau, Parc Hen Lofa’r Cambrian, Cwm Clydach , CF40 2XX THE RHONDDA CYNON TAF COUNTY BOROUGH COUNCIL (MOUNTAIN ASH CROSS VALLEY LINK) COMPULSORY PURCHASE ORDER 2017 COMPULSORY PURCHASE OF LAND AND NEW RIGHTS IN MOUNTAIN ASH Notice is hereby given that the Rhondda Cynon Taf County Borough Council has made The Rhondda Cynon Taf County Borough Council (Mountain Ash Cross Valley Link) Compulsory Purchase Order 2017 under sections 239, 240, 246, 250 and 260 of the Highways Act 1980. It is about to submit this order to The Welsh Ministers for confirmation and, if confirmed, the order will authorise Rhondda Cynon Taf County Borough Council to purchase compulsorily the land and the new rights described below for the purpose of constructing the Mountain Ash Cross Valley Link. A copy of the order and of the accompanying map may be seen at all reasonable hours at Mountain Ash Library, Knight Street, Mountain Ash CF45 3EY and Rhondda Cynon Taf County Borough Council, The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Vale CF40 2XX. Any objection to the order must be made in writing to The Welsh Ministers at The Planning Inspectorate, Government Buildings, Cathays Park CF10 3NQ before 7th September 2017 and should state the title of the order, the grounds of objection and the objector’s address and interests in the land. DESCRIPTION OF THE LAND AND NEW RIGHTS Note: The land comprised in each item below is identified on the map referred to in the order by means of the number or numbers against that below. Number on map - Extent, description and situation of the land 1. - All interests in 164 square metres part of footway, verge and scrubland on the corner of Bailey Street and Miskin Road and running on the west of Miskin Road in a southerly direction, all at Miskin, Mountain Ash. 1A. - The right against all interests to enter to construct and maintain embankments and a retaining wall over 211 square metres part of verge and scrubland on the corner of Bailey Street and Miskin Road, and running on the west of Miskin Road in a southerly direction, all at Miskin, Mountain Ash 2. - All interests in 145 square metres part of surrounding scrubland and 2 lockup garages on the west of Miskin Road and the east of Miskin Terrace opposite 10 Miskin Terrace, all at Miskin, Mountain Ash. 2A. - A right to enter to construct and maintain embankments and a retaining wall over 89 square metres part of surrounding scrubland on the east of Miskin Terrace opposite 10 Miskin Terrace, all at Miskin, Mountain Ash. 3. - All interests in 64 square metres being whole of 2 garages on land on the east of Miskin Terrace and to the north east of 5 Miskin Terrace CF45 3UD, all at Miskin, Mountain Ash. 4. - All interests in 129 square metres of verge and embankment on the west side of Miskin Road on east of Miskin Terrace opposite 3, 4 and 5 Miskin Terrace, all at Miskin, Mountain Ash. 5.- All interests in 23 square metres being part of the front garden of 2 Miskin Terrace CF45 3UD, all at Miskin, Mountain Ash. 5A. - The right to enter to construct and maintain a retaining wall over 32 square metres of part of the front garden of 2 Miskin Terrace Ash CF45 3UD, all at Miskin, Mountain Ash. 6. - All interests in 32 square metres being part of the front garden of 1 Miskin Terrace CF45 3UD, all at Miskin, Mountain Ash. 6A. - The right to enter to construct and maintain a retaining wall over 33 square metres of part of the front garden of 1 Miskin Terrace CF45 3UD, all at Miskin, Mountain Ash. 7. - All interests in 412 square metres part of scrubland and woodland on the south of 1 Miskin Terrace and running on the west of Miskin Road in a southerly direction for a distance of approximately 102 metres, all at Miskin, Mountain Ash. 7A. - The right against all interests to enter to construct and maintain a retaining wall over 278 square metres of scrubland and woodland on the south of 1 Miskin Terrace and running west of Miskin Road in a southerly direction for a distance of approximately 72 metres, all at Miskin, Mountain Ash. 8. - All interest in 315 square metres part of railway embankment and woodland on the west of the Abercynon to Aberdare railway line on the east of Miskin Road and the demolished property formerly known as Ty Cynon, all at Miskin, Mountain Ash. 8A. - The right to enter to construct and maintain an overbridge and retaining walls over 1205 square metres part of the Abercynon to Aberdare railway line, part of western embankment to River Cynon, and part of the western embankment and woodland of railway, all on the east of Miskin Road, situated north and east of the demolished property formerly known as Ty Cynon, all at Miskin, Mountain Ash. 9. - All interests in 313 square metres of scrubland and woodland to the north of the demolished property formerly known as Ty Cynon, Miskin Road, situated between the east of Miskin Road and the western railway embankment all at Miskin, Mountain Ash. 10. - All interests in 2288 square metres part of scrubland and woodland on the east of the River Cynon, on the south west of the junction of Cardiff Road and the Cwm Cynon access road, all at Miskin, Mountain Ash. 10A. - The right against all interests to enter to construct and maintain an overbridge, subway and retaining walls over 199 square metres part of scrubland and woodland on the east side of the River Cynon, south west of the junction of Cardiff Road and the Cwm Cynon access road, all at Miskin, Mountain Ash. 10B. - The right against all interests to enter to construct and maintain an overbridge, subway and retaining walls over 222 square metres part of scrubland and woodland on the east side of the River Cynon, south west of the junction of Cardiff Road and the Cwm Cynon access road, all at Miskin, Mountain Ash. 11. - The right to enter to construct and maintain a retaining wall on 42 square metres of scrubland and woodland on the north of Mountain Ash Christadelphians Church, Glyngwyn Street running northwards a distance of approximately 11 metres on the west of Miskin Road, all at Miskin, Mountain Ash. 12. - All interests in 829 square metres of demolished property formerly known as Ty Cynon on the north side of No.1 Miskin Cottages, whole of building and garden of No.1 Miskin Cottages, and whole of building and garden of No.2 Miskin Cottages. all at Miskin, Mountain Ash. 13. - All interests in 31 square metres of whole of site of demolished former shop on the south of Cynon View, all at Miskin, Mountain Ash. 14 - All interests in 943 square metres of whole of garage, outbuilding and hard standing, and part of scrubland and embankment on the east of junction of Miskin Road with Penrhiwceiber Road, all at Miskin, Mountain Ash. 15. - All interests in 46 square metres of scrubland and embankment on the east of Route B4275 Penrhiwceiber Road, situated opposite Nos. 228 to 232 Penrhiwceiber Road, all at Miskin, Mountain Ash. 15A. - The right to enter to construct and maintain a retaining wall over 87 square metres of scrubland, embankment, and half bed of stream on the east of Route B4275 Penrhiwceiber Road, situated opposite Nos. 228 to 232 Penrhiwceiber Road, all at Miskin, Mountain Ash. 16. - All interests in 4 square metres of whole of outbuilding on Miskin Road, situated on the south of No. 2 Miskin Cottages, all at Miskin, Mountain Ash. Dated this 17th day of August 2017 Christopher B. Jones Director of Legal and Democratic Services The Pavilions, Cambrian Park, Clydach Vale, CF40 2XX TM Ref: 225274949-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×