Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TEMPORARY TRAFFIC ORDER
Bridgend County Borough Council
Notice in effect from 19 May 2017 until 25 May 2017
Wales

GORCHYMYN CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR (GORCHYMYN TRAFFIG DROS DRO) (DIGWYDDIAD TREF ROOTS 27-28 MAI 2017, CANOL TREF PEN-Y-BONT AR OGWR) 2017 HYSBYSIR DRWY HYN fod y Cyngor, drwy arfer ei bwerau o dan Adran 16(A) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 fel y’i mewnosodwyd gan Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd (Digwyddiadau Arbennig) 1994 wedi gwneud Gorchymyn y mae ei effaith fel a ganlyn:- 1. Ni chaiff neb beri i unrhyw gerbyd fynd ar y darnau o ffyrdd ac ymylon y darnau o ffyrdd a bennir yn atodlen 1 i’r Gorchymyn hwn. 2. Atal y system unfordd bresennol dros dro mewn perthynas â’r darnau o ffyrdd ac ymylon y darnau o ffyrdd a geir yn atodlen 2 i’r hysbysiad hwn. Mae angen y cyfyngiadau er budd diogelwch y cyhoedd ac er mwyn caniatáu i ddigwyddiad gael ei gynnal yn y briffordd. Daw’r Gorchymyn i rym ar 26 Mai 2017 a bydd ar waith rhwng oddeutu 18:00 o’r gloch ddydd Gwener 26 Mai 2017 ac oddeutu 00.00 o’r gloch ddydd Llun 29 Mai 2017 gan barhau mewn grym am uchafswm o dri diwrnod. Ni fydd y Gorchymyn ar unrhyw adeg yn atal mynediad i gerddwyr i’r mangreoedd a leolir ar unrhyw ffordd neu’n gyfagos i unrhyw ffordd y mae’r Gorchymyn yn cyfeirio ati, nac i unrhyw fangreoedd sy’n hygyrch i gerddwyr o’r ffordd honno yn unig. Er hynny, ni fydd y cyfyngiad yn gymwys ond ar yr adegau ac i’r graddau a nodir o bryd i’w gilydd gan arwyddion traffig a ragnodir gan Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016. Darperir esemptiad ar gyfer cerbydau sy’n gysylltiedig â Digwyddiad Tref Roots. Yn ychwanegol darperir esemptiad ar gyfer cerbydau dosbarthu hanfodol y cytunir arnynt ymlaen llaw gyda threfyndd y digwyddiad ac yn unol â disgresiwn trefnydd y digwyddiad. Hysbysir manylion ac ynglyn â dosbarthu nwyddau I fanfreoedd busnesau drwy ohebiaeth ysgrifenedig ar wahân oddi wrth drefnydd y digwyddiad. ATODLEN 1 - CAU FFYRDD DROS DRO Adare Street, Stryd Caroline, Dunraven Place, Queen Street a Stryd Wyndham yn eu cyfanrwydd. Stryd y Farchnad – o’i chyffordd â Dunraven Place hyd at ei chyffordd â Quarella Road. ATODLEN 1 – CAU FFYRDD DROS DRO Adare Street, Stryd Caroline, Dunraven Place, Queen Street a Stryd Wyndham yn eu cyfanrwydd. Stryd y Farchnad – o’i chyffordd â Dunraven Place hyd at ei chyffordd â Quarella Road. ATODLEN 2 – ATAL CYFYGIAD Y SYSTEM UNFFORDD BRESENNOL DROS DRO Adare Street, Stryd Caroline, Dunraven Place (o’i gyffordd â Queen Street hyd at ei gyffordd â Stryd y Farchnad), Queen Street, Stryd y Farchnad a Stryd Wyndham. Dyddiedig y 17 dydd hwn o Mai 2017 P A Jolley, Cyfarwyddwr Corfforaethol, Cyfarwyddiaeth Gwasanaithau Gweithrediadol a Phartneriaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (TEMPORARY TRAFFIC ORDER) (ROOTS TOWN EVENT 27-28 MAY 2017, BRIDGEND TOWN CENTRE 2017) ORDER 2017 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Council in exercise of its powers under Section 16(A) of the Road Traffic Regulation Act 1984 as inserted by the Road Traffic Regulation (Special Events) Act 1994 has made an Order the effect of which is:- 1. No person shall cause any vehicle to proceed on the lenghts of roads and sides of lenghts of road specified in schedule 1 of this notice. 2. To temporarily suspend the existing one way system in respect of the lenghts of road and sides of lenghts of roads contained in schedule 2 of this notice. The restrictions are necessary in the interest of public safety and in order to permit an event to take place in the highway. The Order will come into force on the 26th May 2017 and will be operative from approximately 18:00 hrs on Friday 263th May 2017 and will continue in force for a maximum duration of 3 days. The Order will not have the effect of preventing at any time access for pedestrians to premises situated on or adjacent to any road to which the Order relates, or to any premises only accessible to pedestrians from such road. The restriction shall however only apply at such time and to such extent as shall from time to time be indicated by traffic signs prescribed by the Traffic Signs Regulations and General Directions 2016. An exemption is provided for vehicles associated with the Roots Town Event. Additionally an exemption is provided for essential delivery vehicles agreed in advance with and at the discretion of the event organizer. Details of alternative arrangements for deliveries to business premises to be notified by separate written communication from event organiser. SCHEDULE 1 – TEMPORARY ROAD CLOSURE Adare Street, Caroline Street, Dunraven Place, Queen Street and Wyndham Street in their entirely. Market Street- from its junction with Dunraven Place to its junction with Quarella Road. SCHEDULE 2- TEMPORARY SUSPENSION OF EXISTING ONE-WAY SYSTEM RESTRICTION Adare Street, Caroline Street, Dunraven Place (from its junction with Queen Street to its junction with Market Street), Queen Street, Market Street and Wyndham Street. Dated this 17th day of May 2017 P A Jolley, Corporate Director, Operational and Partnership Services Directorate, Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB TM Ref: 225215832-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×