Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TEMPORARY ROAD CLOSURE COWBRIDGE ROAD ORDER 2017
Bridgend County Borough Council
Notice in effect from 19 May 2017 until 25 May 2017
Wales

GORCHYMYN CYNGOR BWRDEISTREF SIROL PEN-Y-BONT AR OGWR (CAU FFORDD DROS DRO) (HEOL Y BONT-FAEN) 2017 HYSBYSIR DRWY HYN fod y Cyngor drwy arfer ei bwerau o dan Adran 14(1) o Ddeddf Rheoleiddio Traffig Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) wedi gwneud Gorchymyn a fydd yn cau dros dro y darn hwnnw o Ffordd Fynediad Heol y Bont-faen i’r Parc Manwerthu gyferbyn â Phencadlys Heddlu De Cymru. Mae angen y Gorchymyn gan nad yw’r gerbytffordd yn ddigon Ilydan i ganiatáu mynediad i gerbydau nwyddau trwm tra caiff cyffordd o dan reolaeth goleuadau traffig ei newid ac mae er budd diogelwch y cyhoedd. Daw’r Gorchymyn i rym ar 22 Mai 2017 a rhagwelir y bydd ar waith rhwng 19:30 a 07:30 o 22 Mai 2017 tan tua 4 Mehefin 2017, gan barhau mewn grym am gyfnod o ddeunaw mis neu nes bydd y gwaith wedi ei gwblhau, p’un bynnag a ddaw yn gyntaf. Er hynny, ni fydd y cyfyngiad yn gymwys ond ar yr adegau ac i’r graddau a nodir o bryd i’w gilydd gan arwyddion traffig a ragnodir gan Reoliadau a Chyfarwyddiadau Cyffredinol Arwyddion Traffig 2016. Y llwybr amgen yw o Heol y Bont-faen yr A473; A473, cyffordd yr A48 Cylchfan Tredwr; Ffordd Osgoi’r A48 a ffordd fynediad ddienw i’r parc manwerthu yn gyfagos i safle McDonalds ac i’r gwrthwyneb yn y cyfeiriad arall. Bydd mynediad i gerbydau brys ac i gerddwyr yn dal ar gael. Dyddiedig y 19eg dydd hwn o Fai 2017 P A Jolley, Cyfarwyddwr Corfforaethol - Gwasanaethau Gweithredol a Phartneriaethol, Cyngor Bwrdeistref Sirol Pen-y-bont ar Ogwr, Swyddfeydd Dinesig, Stryd yr Angel, Pen-y-bont ar Ogwr CF31 4WB BRIDGEND COUNTY BOROUGH COUNCIL (TEMPORARY ROAD CLOSURE) (COWBRIDGE ROAD) ORDER 2017 NOTICE IS HEREBY GIVEN that the Council in exercise of its powers under Section14(1) of the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) have made an Order which will temporarily close that length of Cowbridge Road Access to Retail Park opposite South Wales Police Headquarters. The Order is necessary as there is insufficient width of carriageway to maintain H.G.V. access during alterations to traffic signal controlled junction and is in the interest of public safety. The Order will come into force on the 22nd May 2017 and it is anticipated will be operative between 19:30 and 07:30 from 22nd May 2017 until approximately the 4th June 2017 and will continue in force for a period of eighteen months or until the works are completed whichever is the sooner. The restriction shall however only apply at such time and to such extent as shall from time to time be indicated by traffic signs prescribed by The Traffic Signs Regulations and General Directions 2016. The alternative route is from A473 Cowbridge Road; A473, junction A48 Waterton Roundabout; A48 By-Pass Road and Un-named access road to retail park adjacent to McDonalds Outlet and reverse in the opposite direction. Access for emergency vehicles and pedestrians will be maintained. Dated this 19th day of May 2017 P A Jolley, Corporate Director - Operational and Partnership Services, Bridgend County Borough Council, Civic Offices, Angel Street, Bridgend CF31 4WB TM Ref: 225215911-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×