Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017
City & County of Swansea
Notice in effect from 19 May 2017 until 25 May 2017
Swansea

CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG ARFAETHEDIG 2017 ‘GWAHARDD AROS’ Y BERLLAN A GOETRE FAWR ROAD, WARD DYNFANT, ABERTAWE HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas a Sir Abertawe’n bwriadu gwneud gorchymyn yn unol â’i bwerau a gynhwysir yn Neddf Rheoleiddio Traffi g Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) (“y Ddeddf”) y disgrifi r ei effaith yn yr atodlen(ni) isod. Gellir gweld copi o’r gorchymyn, y datganiad o resymau a’r cynllun priodol yn ystod oriau swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN. Dylid cyfl wyno unrhyw wrthwynebiadau i’r cynigion yn ysgrifenedig gan nodi’r rhesymau drostynt i gyrraedd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad uchod erbyn 9 Mehefi n 2017 gan ddyfynnu cyfeirnod DVT-00226762/RDC. ATODLENNI Atodlen 1 Diddymiadau Mae’r gorchymyn hwn yn diddymu pob gorchymyn blaenorol o ran hyd neu hydoedd y strydoedd y cyfeirir atynt yma. Atodlen 2 Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg Y Berllan Ochr y Gogledd O’i chyffordd â llinell balmant orllewinol Goetre Fawr Road i bwynt 40 metr i’r gorllewin o’r man hwnnw. Yr Ochr Ddeheuol O’i chyffordd â llinell balmant orllewinol Goetre Fawr Road i bwynt 8 metr i’r gorllewin o’r man hwnnw. Goetre Fawr Road Ochr y Gorllewin O bwynt 10 metr i’r gogledd o linell balmant ogleddol Y Berllan i bwynt 11 metr i’r de o linell balmant ddeheuol Y Berllan. 19 Mai 2017 THE COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017 ‘PROHIBITION OF WAITING’ Y BERLLAN AND GOETRE FAWR ROAD, DUNVANT WARD, SWANSEA NOTICE is hereby given that the Council of the City and County of Swansea intends to make an Order in pursuance of its powers as contained in the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) (“the Act”) the effect of which is as set out in the Schedule(s) below. A copy of the proposed Order, Statement of Reasons and an appropriate plan may be inspected during normal office hours at the Civic Centre Oystermouth Road Swansea SA1 3SN. Any objections to the proposals should be submitted in writing setting out the reasons thereto to reach the undersigned at the above address by the 9th June 2017 quoting reference DVT- 00226762/RDC. SCHEDULES Schedule 1 Revocations This order revokes all previous orders insofar as the length or lengths of streets are referred to herein. Schedule 2 Prohibition of Waiting At Any Time Y Berllan North side From its junction with the western kerbline of Goetre Fawr Road to a point 40 metres west thereof. South side From its junction with the western kerbline of Goetre Fawr Road to a point 8 metres west thereof. Goetre Fawr Road West side From a point 10 metres north of the northern kerbline of Y Berllan to a point 11 metres south of the sourthern kerbline of Y Berllan. 19th May 2017 Tracey Meredith Head of Legal, Democratic Services and Business Intelligence / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Deallusrwydd Busne TM Ref: 225215992-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×