Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017
City & County of Swansea
Notice in effect from 19 May 2017 until 25 May 2017
Swansea

CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG ARFAETHEDIG 2017 ‘GWAHARDD AROS’ WALTERS ROAD, LLANSAMLET, ABERTAWE HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas a Sir Abertawe’n bwriadu gwneud gorchymyn yn unol â’i bwerau a gynhwysir yn Neddf Rheoleiddio Traffi g Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) (“y Ddeddf”) y disgrifi r ei effaith yn yr atodlen(ni) isod. Gellir gweld copi o’r gorchymyn, y datganiad o resymau a’r cynllun priodol yn ystod oriau swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN. Dylid cyfl wyno unrhyw wrthwynebiadau i’r cynigion yn ysgrifenedig gan nodi’r rhesymau drostynt i gyrraedd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad uchod erbyn 9 Mehefi n 2017 gan ddyfynnu cyfeirnod DVT-00226763/RDC. ATODLENNI ATODLEN 1 DIDDYMIADAU Diddymir y Gorchmynion presennol i’r graddau y maent yn anghyson â’r cynigion a nodir yn yr atodlenni isod ac i’r graddau y maent yn berthnasol i hyd neu hydoedd y ffordd neu’r ffyrdd y cyfeirir ati/ atynt yn yr atodlenni hynny. GWAHARDD AROS, DYDD LLUN I DDYDD GWENER 9AM-4PM WALTERS ROAD Ochr y De-ddwyrain O bwynt 25 metr i bwynt 98 metr i’r gogledd-ddwyrain o linell balmant ogledd-ddwyreiniol y B4625 Blawd Road, sef pellter o 73 metr. ATODLEN 2 DEILIAID TRWYDDED YN UNIG, DYDD LLUN I DDYDD GWENER 8AM-6PM WALTERS ROAD Ochr y Gogledd-orllewin O bwynt 78 metr i bwynt 98 metr i’r gogledd-ddwyrain o linell balmant ogledd-ddwyreiniol y B4625 Blawd Road, sef pellter o 20 metr. 19 Mai 2017 THE COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017 ‘PROHIBITION OF WAITING’ WALTERS ROAD, LLANSAMLET, SWANSEA NOTICE is hereby given that the Council of the City and County of Swansea intends to make an Order in pursuance of its powers as contained in the Road Traffi c Regulation Act 1984 (as amended) (“the Act”) the effect of which is as set out in the Schedule(s) below. A copy of the proposed Order, Statement of Reasons and an appropriate plan may be inspected during normal offi ce hours at the Civic Centre Oystermouth Road Swansea SA1 3SN. Any objections to the proposals should be submitted in writing setting out the reasons thereto to reach the undersigned at the above address by the 9 June 2017 quoting reference DVT- 00226763/RDC. SCHEDULES SCHEDULE 1 REVOCATIONS The existing Orders are revoked insofar as they are inconsistent with the proposals hereinafter contained which relate to the length or lengths of the road or roads referred to in the schedules hereto. PROHIBITION OF WAITING, MONDAY TO FRIDAY 9AM-4PM WALTERS ROAD South East Side From a point 25 metres to a point 98 metres north east of the north eastern kerb line of the B4625 Blawd Road, a distance of 73 metres. SCHEDULE 2 PERMIT HOLDERS ONLY, MONDAY TO FRIDAY 8AM-6PM WALTERS ROAD North West Side From a point 78 metres to a point 98 metres north east of the north eastern kerb line of the B4625 Blawd Road, a distance of 20 metres. 19th May 2017 Tracey Meredith Head of Legal, Democratic Services and Business Intelligence / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Deallusrwydd Busne TM Ref: 225216088-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×