Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017
City & County of Swansea
Notice in effect from 19 May 2017 until 25 May 2017
Swansea

CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG ARFAETHEDIG 2017 ‘GWAHARDD AROS’ CLIFTON TERRACE, OVERLAND ROAD AC UPPER CHURCH PARK, WARD YSTUMLLWYNARTH, ABERTAWE HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas a Sir Abertawe’n bwriadu gwneud gorchymyn yn unol â’i bwerau a gynhwysir yn Neddf Rheoleiddio Traffi g Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) (“y Ddeddf”) y disgrifi r ei effaith yn yr atodlen(ni) isod. Gellir gweld copi o’r gorchymyn, y datganiad o resymau a’r cynllun priodol yn ystod oriau swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN. Dylid cyfl wyno unrhyw wrthwynebiadau i’r cynigion yn ysgrifenedig gan nodi’r rhesymau drostynt i gyrraedd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad uchod erbyn 9 Mehefi n 2017 gan ddyfynnu cyfeirnod DVT-00226761/RDC. ATODLENNI Atodlen 1 Diddymiadau Mae’r gorchymyn hwn yn diddymu pob gorchymyn blaenorol o ran hyd neu hydoedd y strydoedd y cyfeirir atynt yma. Atodlen 2 Gwahardd Aros ar Unrhyw Adeg Overland Road Ochr y Gogledd O bwynt 25 metr i’r gorllewin o linell balmant orllewinol Upper Church Park i bwynt 22 metr i’r dwyrain o linell balmant ddwyreiniol Upper Church Park. Upper Church Park Y ddwy ochr O’i gyffordd â llinell balmant ogleddol Overland Road i bwynt 6 metr i’r gogledd o’r man hwnnw. Clifton Terrace Ochr y gogledd-orllewin O bwynt gyferbyn â therfyn eiddo Rhif 7/8 Clifton Terrace ac yn gyfochrog ag ef i bwynt gyferbyn â therfyn eiddo Rhif 9/10 Clifton Terrace ac yn gyfochrog ag ef, sef pellter o 14 metr Ochr y de-ddwyrain O bwynt gyferbyn â therfyn eiddo Rhif 7/8 Clifton Terrace ac yn gyfochrog ag ef i bwynt gyferbyn â therfyn eiddo Rhif 9/10 Clifton Terrace ac yn gyfochrog ag ef, sef pellter o 14 metr Ffordd fynediad ddi-enw rhwng Rhif 8 a Rhif 9, Clifton Terrace Y Ddwy Ochr O’i chyffordd â llinell balmant dde-ddwyreiniol Clifton Terrace i bwynt 4 metr i’r de-ddwyrain o’r man hwnnw. 19 Mai 2017 THE COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017 ‘PROHIBITION OF WAITING’ CLIFTON TERRACE, OVERLAND ROAD AND UPPER CHURCH PARK, OYSTERMOUTH WARD, SWANSEA NOTICE is hereby given that the Council of the City and County of Swansea intends to make an Order in pursuance of its powers as contained in the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) (“the Act”) the effect of which is as set out in the Schedule(s) below. A copy of the proposed Order, Statement of Reasons and an appropriate plan may be inspected during normal office hours at the Civic Centre Oystermouth Road Swansea SA1 3SN. Any objections to the proposals should be submitted in writing setting out the reasons thereto to reach the undersigned at the above address by the 9th June 2017 quoting reference DVT- 00226146/RDC. SCHEDULES Schedule 1 Revocations This order revokes all previous orders insofar as the length or lengths of streets are referred to herein. Schedule 2 Prohibition of Waiting At Any Time Overland Road North side From a point 25 metres west of the western kerbline of Upper Church Park to a point 22 metres east of the eastern kerbline of Upper Church Park Upper Church Park Both sides From its junction with the northern kerbline of Overland Road to a 6 metres north thereof Clifton Terrace North West side From a point opposite and in line with the property boundary of No. 7/8 Clifton Terrace to a point opposite and in line with the property boundary of No. 9/10 Clifton Terrace, a distance of 14 metres South East side From a point opposite and in line with the property boundary of No. 7/8 Clifton Terrace to a point opposite and in line with the property boundary of No. 9/10 Clifton Terrace, a distance of 14 metres Unnamed Access Road between No.8 and No.9 Clifton Terrace Both sides From its junction with the south eastern kerbline of Clifton Terrace to a point 4 metres south west thereof 19th May 2017 Tracey Meredith Head of Legal, Democratic Services and Business Intelligence / Pennaeth Gwasanaethau Cyfreithiol, Democrataidd a Deallusrwydd Busne TM Ref: 225215953-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×