Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

Town and Country Planning Act 1990
Rhondda Cynon Taf County Borough Council 
Notice in effect from 20 April 2017 until 26 April 2017
Wales

CYNGOR BWRDEISTREF SIROL RHONDDA CYNON TAF COUNTY BOROUGH COUNCIL Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 / Town and Country Planning Act 1990 Cylchlythyr 32/92 y Swyddfa Gymreig / Welsh Offi ce Circular 32/92 Cais ar gyfer Datblygu Mawr / Application for Major Development Rhif Cais/Application No: 17/0365/16 Ceisydd/Applicant: Brynna Properties Co Ltd Datblygiad Arfaethedig/Proposal: Application for Approval of Reserved Matters to construct 17 no. dwellings. Lleoliad/Location: LAND AT BRYNNA WOODS, ADJOINING BRYNNA ROAD, BRYNNA, LLANHARAN Deddf Cynllunio Gwlad a Thref 1990 / Town and Country Planning Act 1990 Cylchlythyr 32/92 y Swyddfa Gymreig / Welsh Offi ce Circular 32/92 Cais ar gyfer Datblygu Mawr / Application for Major Development Rhif Cais/ApplicationNo: 17/0399/10 Ceisydd/Applicant: Formaction Limited Datblygiad Arfaethedig/Proposal: Proposed erection of Class B1/B2/ B8 units and associated external alterations (Unit 10). Lleoliad/Location: UNIT 10, HEPWORTH PARK, COEDCAE LANE, PONTYCLUN Mae modd weld manylion ar www.rctcbc.gov.uk. Os ydych chi eisiau cyfl wyno sylwadau dylech chi eu cyfl wyno ysgrifen i Gyfarwyddwr Gwasanaeth Rheoli Datblygu yn Nhy Sardis, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU neu gwasanaethaucynllunio@rctcbc.gov.uk Details may be inspected for 21 days at www.rctcbc.gov.uk/ planning. Any person who wishes to make representations should make them in writing to the Service Director of Development Control at Sardis House, Sardis Road, Pontypridd, CF37 1DU or planningservices@rctcbc.gov.uk Simon Gale (Ar ran/On behalf of Cyngor Bwrdeistref Siriol Rhondda Cynon Taf County Borough Council) Dyddiad/Dated: 18/04/2017 DEDDF CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990 Hysbysir drwy hyn y bydd arolygydd a benodir gan weinidogion cymru o dan Baragraff 1(1) Atodlen 6 Deddf Cynllunio Gwlad A Thref 1990 i benderfynu ar yr apêl yn bresennol yng Nghanolfan Hamdden Y Ddraenen Wen, Fairfi eld Lane, Y Ddraenen Wen, Pontypridd, CF37 5LN ar ddydd Mawrth 16 Mai 2017 am 10.00 er mwyn cynnal ymchwiliad lleol i’r cais cynllunio sydd wedi’i alw i mewn gan Llanmoor Development Co Ltd ar gyfer datblygiad preswyl arfaethedig a mynediad ffordd cysylltiedig, darpariaeth ysgol ar y safl e, a defnyddiau a gwaith ategol ar dir yn Ystrad Barwig Isaf, Crown Hill, Llanilltud Faerdre, Rhondda Cynon Taf, CF38 1BL. TOWN AND COUNTRY PLANNING ACT 1990 Notice is hereby given that an inspector appointed by the welsh ministers Under Paragraph 1(1) of Schedule 6 To The Town And Country Planning Act 1990 to determine the appeal will attend at Hawthorn Leisure Centre, Fairfield Lane, Hawthorn, Pontypridd, CF37 5LN on Tuesday 16th May 2017 at 10.00 to hold a local inquiry into the called-in application by Llanmoor Development Co Ltd for a proposed residential development and associated highway access, provision of an on site school, and ancillary uses and works on land at Ystrad Barwig Isaf, Crown Hill, Llantwit Fardre, Rhondda Cynon Taf, CF38 1BL. TM Ref: 225194106-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×