Over 383 active public notices online. 1,546 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

PROPOSED ‘PAY AND DISPLAY’ ‘PROHIBITION OF WAITING’ AND ‘LOADING/UNLOADING’
City & County of Swansea
Notice in effect from 20 March 2017 until 26 March 2017
Swansea

CYNGOR DINAS A SIR ABERTAWE GORCHYMYN RHEOLEIDDIO TRAFFIG ARFAETHEDIG 2017 ‘TALU AC ARDDANGOS’ ‘GWAHARDD AROS’ A ‘LLWYTHO/DADLWYTHO’ ARFAETHEDIG WIND STREET A CASTLE STREET, ABERTAWE HYSBYSIR trwy hyn bod Cyngor Dinas a Sir Abertawe’n bwriadu gwneud gorchymyn yn unol â’i bwerau a gynhwysir yn Neddf Rheoleiddio Traffi g Ffyrdd 1984 (fel y’i diwygiwyd) (“y Ddeddf”) y disgrifi r ei effaith yn yr atodlen(ni) isod. Gellir gweld copi o’r gorchymyn, y datganiad o resymau a’r cynllun priodol yn ystod oriau swyddfa yn y Ganolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe SA1 3SN. Dylid cyfl wyno unrhyw wrthwynebiadau i’r cynigion yn ysgrifenedig gan nodi’r rhesymau drostynt i gyrraedd y sawl sydd wedi llofnodi isod yn y cyfeiriad uchod erbyn 10 Ebrill 2017 gan ddyfynnu cyfeirnod DVT-00224362/RDC. ATODLENNI ATODLEN 1 DIDDYMIADAU Diddymir y gorchmynion presennol i’r graddau y maent yn anghyson â’r cynigion a nodir yn yr atodlenni isod ac i’r graddau y maent yn berthnasol i hyd neu hydoedd y ffordd/ffyrdd y cyfeirir ati/atynt yn yr atodlenni hynny. ATODLEN 2 CILFACH BARCIO (TALU AC ARDDANGOS); TALU AC ARDDANGOS AROS YN GYFYNGEDIG AM HYD AT DDWY AWR (DIM DYCHWELYD O FEWN DWY AWR). PARCIO I’R ANABL AM DDWY AWR (DIM DYCHWELYD O FEWN DWY AWR). DYDD LLUN I DDYDD SADWRN Strand Ochr y Dwyrain O bwynt 15 metr i’r gogledd i bwynt 33 metr i’r de o linell balmant ogleddol Quay Parade, pellter o 18 metr. ATODLEN 3 GWAHARDD AROS, DIM LLWYTHO/DADLWYTHO, 6PM-6AM LLWYTHO/DADLWYTHO YN UNIG-6PM-6AM Castle Square Ochr y Gorllewin O bwynt 16 metr i’r de i bwynt 40 metr i’r de o linell balmant ddeheuol Caer Street, pellter o 24 metr. ATODLEN 4 AROS YN GYFYNGEDIG I UN AWR (DIM DYCHWELYD O FEWN DWY AWR) O DDYDD LLUN I DDYDD SADWRN, 8AM I 6PM CAMBRIAN PLACE AC EITHRIO DEILIAID HAWLEN Burrows Place Llinell Balmant Ogleddol O bwynt 13 metr i’r gorllewin o’i chyffordd â llinell balmant orllewinol Adelaide Street i bwynt 36 metr i’r gorllewin o’r gyffordd honno. ATODLEN 5 GWAHARDD AROS AR UNRHYW ADEG The Strand Llinell Balmant Ddwyreiniol O bwynt gyferbyn â llinell balmant ddeheuol Welcome Lane ac yn ei dilyn i bwynt 13 metr i’r de o bwynt gyferbyn â llinell balmant ddeheuol Welcome Lane ac yn ei dilyn. Llinell Balmant Orllewinol O’i chyffordd â llinell balmant ddeheuol Welcome Lane am bellter o 25 metr i gyfeiriad y de. O’i chyffordd â llinell balmant ogleddol Green Dragon Lane am bellter o 5 metr i gyfeiriad y gogledd. O’i chyffordd â llinell balmant ddeheuol Green Dragon Lane am bellter o 20 metr i gyfeiriad y de. ATODLEN 6 GWAHARDD AROS, DIM LLWYTHO/DADLWYTHO AR UNRHYW ADEG Strand Llinell Balmant Orllewinol O bwynt 50 metr i’r de i bwynt 70 metr i’r de o bwynt yn dilyn llinell balmant ddeheuol Welcome Lane, sef 20 metr. ATODLEN 7 CILFACH BARCIO (TALU AC ARDDANGOS); TALU AC ARDDANGOS AROS YN GYFYNGEDIG AM HYD AT UN (DIM DYCHWELYD O FEWN DWY AWR). PARCIO I’R ANABL AM UN AWR (DIM DYCHWELYD O FEWN UN AWR). DYDD LLUN-DYDD SADWRN 8.30AM TAN 6.00PM Castle Street Llinell Balmant Ddwyreiniol O bwynt 25 metr i’r de o linell balmant ddeheuol Welcome Lane i bwynt 29 metr i’r gogledd o linell balmant ogleddol Worcester Place, pellter o 68 metr. ATODLEN 8 CILFACH BARCIO (TALU AC ARDDANGOS); AROS YN GYFYNGEDIG AM HYD AT DDWY AWR TALU AC ARDDANGOS (DIM DYCHWELYD O FEWN DWY AWR). PARCIO I’R ANABL AM DDWY AWR (DIM DYCHWELYD O FEWN DWY AWR). DYDD LLUN I DDYDD SADWRN The Strand Llinell Balmant Dde-orllewinol O bwynt 44 metr i’r gogledd-orllewin i bwynt 65 metr i’r gogledd-orllewin o linell balmant ogledd-orllewinol Quay Parade, pellter o 21 metr i gyfeiriad y gogledd-orllewin. O bwynt 20 metr i’r de-ddwyrain i bwynt 63 metr i’r de-ddwyrain o linell balmant dde-ddwyreiniol Green Dragon Lane, pellter o 43 metr i gyfeiriad y de-ddwyrain. Llinell Balmant Ddwyreiniol O bwynt 10 metr i’r de o linell balmant ddeheuol y ffordd fynediad sy’n arwain at y maes parcio y tu cefn i adeilad BT i bwynt 6 metr i’r gogledd o linell balmant ogleddol y mynediad sy’n arwain at fynedfa fl aen adeilad BT, pellter o 43 metr. O bwynt 7 metr i’r de o linell balmant ddeheuol y ffordd fynediad sy’n arwain at fynedfa fl aen adeilad BT, i bwynt 10 metr i’r gogledd o linell balmant ogleddol U/S-Y573, pellter o 21 metr. ATODLEN 9 TALIADAU CILFACH BARCIO (TALU AC ARDDANGOS) THE STRAND A CASTLE STREET TALIADAU CILFACHAU PARCIO Cilfachau Parcio The Strand - Ffi - Consesiwn Bathodyn Glas Pob 30 munud - £0.50 - Dim tâl Hyd at 2 awr ar y mwyaf - £2.00 Cilfachau Parcio Castle Street - Am ddim - Consesiwn Bathodyn Glas Pob 30 munud - £0.50 - Dim tâl Hyd at 1 awr ar y mwyaf - £1.00 20 Mawrth 2017 THE COUNCIL OF THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA PROPOSED TRAFFIC REGULATION ORDER 2017 PROPOSED ‘PAY AND DISPLAY’ ‘PROHIBITION OF WAITING’ AND ‘LOADING/UNLOADING’ WIND STREET AND CASTLE STREET, SWANSEA NOTICE is hereby given that the Council of the City and County of Swansea intends to make an Order in pursuance of its powers as contained in the Road Traffic Regulation Act 1984 (as amended) (“the Act”) the effect of which is as set out in the Schedule(s) below. A copy of the proposed Order, Statement of Reasons and an appropriate plan may be inspected during normal office hours at the Civic Centre Oystermouth Road Swansea SA1 3SN. Any objections to the proposals should be submitted in writing setting out the reasons thereto to reach the undersigned at the above address by the 10th April 2017 quoting reference DVT-00224362/RDC. SCHEDULES SCHEDULE 1 REVOCATIONS The existing Orders are revoked insofar as they are inconsistent with the proposals hereinafter contained which relate to the length or lengths of the road or roads referred to in the schedules hereto. SCHEDULE 2 PARKING BAY (PAY AND DISPLAY); MAXIMUM TWO HOURS LIMITED WAITING PAY AND DISPLAY (NO RETURN WITHIN TWO HOURS). DISABLED PARKING TWO HOUR (NO RETURN WITHIN TWO HOURS). MON-SAT Strand East Side From a point 15 metres north to a point 33 metres north of the northern kerb line of Quay Parade, a distance of 18 metres. SCHEDULE 3 PROHIBITION OF WAITING, NO LOADING/ UNLOADING 6PM – 6AM. LOADING/ UNLOADING ONLY 6AM – 6PM. Castle Square West Side From a point 16 metres south to a point 40 metres south of the southern kerb line of Caer Street, a distance of 24 metres. SCHEDULE 4 ONE HOUR LIMITED WAITING NO RETURN WITHIN TWO HOURS MONDAY TO SATURDAY 8AM TO 6PM CAMBRIAN PLACE PERMIT HOLDERS EXEMPT Burrows Place Northern Kerbline From a point 13 metres west of its junction with the western kerb line of Adelaide Street to a point 36 metres west of that junction. SCHEDULE 5 PROHIBITION OF WAITING AT ANY TIME The Strand Eastern Kerbline From a point opposite and in line with the southern kerbline of Welcome Lane to a point 13 metres south of a point opposite and in line with the southern kerbline of Welcome Lane. Western Kerbline From its junction with the southern kerbline of Welcome Lane for a distance of 25 metres in a southerly direction. From its junction with the northern kerbline of Green Dragon Lane for a distance of 5 metres in a northerly direction. From its junction with the southern kerbline of Green Dragon Lane for a distance of 20 metres in a southerly direction. SCHEDULE 6 PROHIBITION OF WAITING NO LOADING/ UNLOADING AT ANY TIME Strand Western Kerbline From a point 50 metres south to a point 70 metres south of a point in line with the southern kerbline of Welcome Lane, a distance of 20 metres. SCHEDULE 7 PARKING BAY (PAY AND DISPLAY); MAXIMUM ONE HOUR LIMITED WAITING PAY AND DISPLAY (NO RETURN WITHIN ONE HOUR). DISABLED PARKING ONE HOUR (NO RETURN WITHIN ONE HOUR). MON-SAT 8.30AM TO 6.00PM Castle Street Eastern Kerbline From a point 25 metres south of the southern kerbline of Welcome Lane to a point 29 metres north of the northern kerbline of Worcester Place a distance of 68 metres. SCHEDULE 8 PARKING BAY (PAY AND DISPLAY); MAXIMUM TWO HOURS LIMITED WAITING PAY AND DISPLAY (NO RETURN WITHIN TWO HOURS). DISABLED PARKING TWO HOUR (NO RETURN WITHIN TWO HOURS). MON-SAT The Strand South Western Kerbline From a point 44 metres north west to a point 65 metres north west of the north western kerbline of Quay Parade, a distance of 21 metres in a north westerly direction. From a point 20 metres south east to a point 63 metres south east of the south eastern kerbline of Green Dragon Lane, a distance of 43 metres in a south easterly direction. Eastern Kerbline From a point 10 metres south of the southern kerbline of the access road leading to the rear car park of the BT Building to a point 6 metres north of the northern kerbline of the access leading to the front entrance of the BT Building, a distance of 43 metres. From a point 7 metres south of the southern kerbline of the access road leading to the front entrance of the BT Building, to a point 10 metres north of the northern kerbline of U/S-Y573, a distance of 21 metres. SCHEDULE 9 PARKING BAY CHARGES (PAY AND DISPLAY) THE STRAND AND CASTLE STREET PARKING BAY CHARGES The Strand Parking Bays - Charge - Blue Badge concession Each 30 Minutes - £0.50 - No Charge Up to 2 hours maximum stay - £2.00 Castle Street Parking Bays - Charge - Blue Badge concession Each 30 Minutes - £0.50 - No Charge Up to 1 hour maximum stay - £1.00 20th March 2017 Tracey Meredith Deputy Head of Legal & Democratic Services Dirprwy Bennaeth y Gwasanaethau Cyfreithiol a Democrataidd TM Ref: 225171189-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×