Over 1,378 active public notices online. 2,532 in the last month
Your Public Notices
< Back to previous page

TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012
City & County of Swansea
Notice in effect from 20 March 2017 until 26 March 2017
Swansea

DINAS A SIR ABERTAWE THE CITY AND COUNTY OF SWANSEA DEDDFAU CYNLLUNIO GWLAD A THREF 1990-2004 TOWN AND COUNTRY PLANNING ACTS 1990-2004 GORCHYMYN CYNLLUNIO GWLAD A THREF (GWEITHDREFN RHEOLI DATBLYGU) (CYMRU) 2012 TOWN AND COUNTRY PLANNING (DEVELOPMENT MANAGEMENT PROCEDURE) (WALES) ORDER 2012 Mae rhybudd yma eu rhoddi bod ceisiadau wedi cael ei dderbyn gan Dinas a Sir Abertawe, fel Awdurdod Cynllunio Leol, am caniatad cynllunio am y ddatblygiadau canlynol: Notice is hereby given that applications have been received by the City and County of Swansea as Local Planning Authority for planning permission for the following developments: A. DATBLYGIADAU SYDD DDIM YN CYTUNO A LLUNIEITHAU Y GYNLLUN DDATBLYGIAD SYDD YN BOD YN YR ARDAL LLE MAE’R SAFLE YN GYSWLLT AR CAIS WEDI EI SEFYDLU: A. DEVELOPMENTS WHICH DO NOT ACCORD WITH THE PROVISIONS OF THE DEVELOPMENT PLAN IN FORCE IN THE AREA IN WHICH THE LAND TO WHICH THE APPLICATIONS RELATE ARE SITUATED: SAFLE/SITE: CYNNIG DATBLYGIAD/ PROPOSED DEVELOPMENT: The Pines Oxwich Swansea SA3 1NA Annedd amnewid Replacement dwelling (Ref: 2017/0425/FUL) Land At Drummau House Birchgrove Road Birchgrove Swansea SA7 9EJ Gosod carafanau at ddibenion preswyl ar gyfer 4 safl e Sipsiwn yn ogystal a chreu llawr caled ac ystafell amlbwrpas ddydd sy’n ychwanegol at y defnydd hwnnw. Amrywio amodau 3 a 4 caniatad cynllunio a roddwyd ar apel (Cyfeirnod yr apel APP/B6855/A/12/ 2184665 Cyfeirnod ACLl 2012/0079) er mwyn The stationing of caravans for residential purposes for 4 no. gypsy pitches together with the formation of additional hardstanding and utility/dayrooms ancillary to that use. Variation of conditions 3 and 4 of planning permission granted on appeal (Appeal Ref: App/ B6855/A/12/2184665. LPA Ref: 2012/0079) to allow for the permanent use of the site by gypsies and travellers(Ref: 2017/0482/S73) B. DATBLYGIADAU SYDD YN YR ARDALOEDD GADWRAETH CANLYNOL: B. DEVELOPMENTS WHICH ARE LOCATED IN THE FOLLOWING CONSERVATION AREAS: ARDAL GADWRAETH SAFLE/SITE: CYNNIG DATBLYGIAD/ PROPOSED DEVELOPMENT: Ffynone Conservation Area 47 Uplands Crescent Uplands, Swansea SA2 0NP Newid defnydd o salon ewinedd (Dosbarth A1) i far (Dosbarth A3) Change of Use from nail salon (Class A1) to bar (Class A3) (Ref: 2017/0481/FUL) Newton Conservation Area 190 Newton Road, Newton Swansea SA3 4UD Ystafell haul yn y cefn Rear conservatory (Ref: 2017/0449/FUL) Cewch arolygu’r cais ar-lein ar www.swansea.gov.uk/ planningsearch neu yn trydannol yng Nhyswllt Abertawe, Canolfan Ddinesig, Heol Ystumllwynarth, Abertawe - Dydd Llun hyd Dydd Iau 8.30 a.m. and 5.00 p.m., neu Dydd Gwener 8.30 a.m. and 4.30 p.m. Dylau unrhyw un sydd am gynnig sylwadau ar unrhyw un or ceisiadau yma ysgrifennu at y cyfeiriad uchod neu wrth danfon e.bost planning@swansea.gov.uk o fewn 21 diwrnod yn cychwyn ar ddydiad cyhoeddiad y rhybudd yma, gan rhoi y rhif cais priodol ddangosir. Nodyr, unwaith i sylwadau drwy e.bost/ar-lein neu yn ysgrifenedig cael ei dderbyn fydd y cynnwys ar gael i’r cyhoedd ar-lein ar www.swansea.gov.uk/planningsearch yn rhinwedd y Ddeddf Llywodraeth Leol (Mynediad at Wybodaeth) 1985. Members of the public can view online at www.swansea.gov.uk/planningsearch Alternatively the application can be viewed electronically at Contact Swansea in the Civic Centre, Oystermouth Road, on weekdays between 8.30 a.m. and 5.00 p.m. (4.30 p.m. Friday). Anyone who wishes to make representations about any of these applications should write to the above address or by emailing planning@swansea.gov.uk. not later than 21 days beginning with the date of publication of this Notice, and quoting the appropriate reference number shown above. Please note that upon receipt, your email/on-line comments or written observations will be available to view on-line at www.swansea.gov.uk/planningsearch by virtue of the Local Government (Access to information) Act 1985. PHIL HOLMES PENNAETH CYNLLUNIO AC ADFYWIO’R DDINAS HEAD OF PLANNING AND CITY REGENERATION Dyddiad/Dated: 20th March 2017 TM Ref: 225170400-01
Attachments
Comments
Note: Comments are only visible to other website users. They will not be reviewed by the Local Authority.

Contact Us

To place a public notice, you need to contact your local newspaper in which the notice needs to appear. If you are unsure if we publish your local newspaper, Click on the links below:

http://www.trinitymirror.com/brands/publishing

General Enquires:

For general enquires about the site contact us:

0161 444 9879

help@public-notices.co.uk

×